تعداد مصدومین تصادفی تعداد مصدومین غیرتصادفی کل تماس ها با 115 تاریخ مربوط به آمار
1 1 1 1397/11/22
2 2 2 1397/12/13