پنجمین همایش سالانه انکولوژی دانشکده علوم پزشکی گراش"معاونت تحقیقات و فن آوری"

پنجمین همایش سالانه انکولوژی دانشکده علوم پزشکی گراش"معاونت تحقیقات و فن آوری"


پنجمین همایش سالانه انکولوژی دانشکده علوم پزشکی گراش مورخ 17 و 18 بهمن ماه 1398 برگزار می گردد

دارای امتیاز بازآموزی

آدرس وب سایت :https://hamayesh.gerums.ac.ir/5agoc

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی بم


1398/07/17
156