آدرس های جدید سایت دانشگاه علوم پزشکی بم

آدرس های جدید سایت دانشگاه علوم پزشکی بم

به اطلاع می رساند آدرس اینترنتی برخی از صفحات سایت دانشگاه علوم پزشکی بم به شرح ذیل است.


 آدرس های جدید اینترنتی صفحات:

کارتابل دانشگاه                                     http://eoffice.mubam.ac.ir

سامانه قرارداد"فیش حقوقی"              http://service.mubam.ac.ir

سایت علم سنجی دانشگاه                             http://sci.mubam.ac.ir

کتابخانه مرکزی                                         http://centlib.mubam.ac.ir/


1398/07/20
1158