برگزاری جلسه ی بین بخشی بمناست هفته ی ملی دیابت

برگزاری جلسه ی بین بخشی بمناست هفته ی ملی دیابت

باتوجه به فرارسیدن هفته ی ملی دیابت (24-18) آبانماه جلسه بین بخشی توسط گروه مبارزه با بیماریهای غیرواگیر برگزار گردید.


این جلسه با هدف برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در برگزاری این هفته و باحضور معاون بهداشت ، معاون اجرایی و مدیران گروههای فنی معاونت بهداشت برگزار گردید.


1398/08/13
497