لغو برگزاری کارگاه آموزشی آینده نگاری و مرجعیت علمی

لغو برگزاری کارگاه آموزشی آینده نگاری و مرجعیت علمی

کارگاه آموزشی آینده نگاری و مرجعیت علمی  فردا چهارشنبه مورخ 6 آذرماه ، برگزار نمی گردد!

در صورت برگزاری در تاریخ جدید اطلاع رسانی خواهد شد .

 1398/09/05
497