پنج شنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٨
رياست|فرم نظر سنجی|دانشکده ها|معاونت ها|تماس با دانشگاه|روابط عمومي|دفتر نهاد رهبری|English
منو اصلی
منو اصلی مراکز
معرفی معاونت و شرح وظایف

  معاونت درمان : آقای دکتر محمدرضا عرب


*** شرح وظائف سازمانی معاونت درمان دانشگاه

1.       تنظيم برنامه های درمانی شهرستانهاي بم ؛ريگان ؛ فهرج؛ نرماشير و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها ، برنامه ريزی و ارائه طرح برای ارتقاء کيفی و کمی امور درمانی در سطح شهرستان اعم از دولتی ، خصوصی ، ... و ... پيگيری مسائل ومشکلات تشخيصی و درمانی موجود در شهرستان و بررسی و ارائه راه حل های مناسب جهت رفع آنها

2.       تامين و توزيع نيروهای تخصصی پزشکی و پيراپزشکی و هماهنگ با معاونت محترم پشتيبانی دانشگاه در نحوه تامين وتوزيع نيروی انسانی و منابع مالی در مراکز درمانی تابعه

3.       صدور و تمديد پروانه های موسسات پزشکی

4.       نظارت بر تهيه و توزيع تجهيزات پزشکی در شهرستان ، تامين تجهيزات پزشکی و نظارت بر نحوه استفاده از آنها وهماهنگی کليه امور مرتبط با تجهيزات پزشکی

5.       نظارت و ارزشيابی مستمر از کليه مراکز درمانی در فواصل زمانی متعدد از طريق ادراات تاعبه و نظارت وکنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات تشخيصی درمانی در مراکز بيمارستانی ، درمانگاهها و مراکز خصوصی د اعم از خدمات فوق تخصصی ، تخصصی اورژانسهای بيمارستانی ، پرستاری ، مامائی ، آزمايشگاهها و راديولوژيها و ساير مراکز

6.       تامين پزشک جهت کميسيونهای پزشکی و انجام تصميم گيريهای صحيح در شورای پزشکی

7.       توضيح و توجيه مسائل مربوط به تعرفه های پزشکی و رسيدگی به تخلفات و شکايات در اين زمينه و هماهنگی تعرفه ها با ساير ادارات بيمه  

8.       ايجاد دسترسی کليه بيماران خاص به خدمات درمانی داورئی مورد نياز و تلاش در جهت اطلاع رسانی و آموزش بيماران پيگيری ونظارت و تامين خدمات مربوط به امور بيماران خاص در استان اعم از بيماران دياليزی ، سرطانی ، ديابتی ، هموفيلی ، تالاسمی و پيوندي  

9.       ارائه خدمات فوريتهای پزشکی در اسرع وقت و حداقل عوارض

10.   پاسداری از بهداشت و سلامت جامعه از طريق برخورد با متخلفان برابر قوانين و آئين نامه های داخلی و اختيارات قانونی وزارت مبتوع و قوانين جزايی جمهوری اسلامی ايران  

11.   هماهنگی امور پرستاری و مامائی

12.   هماهنگی با معاونت آموزشی و بهداشتی در مورد نوع برخورد با بيماران سرپائی و بستری آنان به گونه ای که موجب اختلال و يا کاهش در امر آموزش نگردد.

13.   برنامه ريزی در مورد بالا بردن سطح کارآئی موسسات آموزشی و درمانی تابعه در ساعات اداری و غير اداری و پيشنهاد و اجرای طرح های خاص بمنظور تسريع در درمان بيماران بستری و سرپائی

14.   نظارت بر ارزشيابی ضوابط استاندارد و بخشها و درمانگاه ها 

15.   رسيدگی و نظارت بر امور خدمات پارا کلينيکی و موسسات درمانی تابعه