چهارشنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٨
رياست|فرم نظر سنجی|دانشکده ها|معاونت ها|تماس با دانشگاه|روابط عمومي|دفتر نهاد رهبری|English
منو اصلی
منو اصلی مراکز
شرح وظایف گروه

شرح وظایف معاون توسعه مدیریت و منابع

1ـ اداره و نظارت بر حسن اجراي كليه امور اداري، مالي و عمراني موسسه، مطابق با مصوبات مقررات و آئين‌نامه‌هاي مربوط؛
2
ـ رسيدگي به اهداف اجرايي موسسه و هدايت و نظارت بر چگونگي گردش كارها و روشهاي كاري مورد عمل در واحدهاي مختلف به منظور ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي مربوط به واحدهاي مختلف در راستاي تحقق اهداف اجرايي مؤسسه؛
3
ـ نظارت بر مصرف اعتبار تخصيصي به واحدهاي مختلف بر اساس بودجه تفصيلي مصوب هيات امنا و ساير قوانين و مقررات مالي مورد عمل موسسه و ارائه گزارش جهت طرح در هيات امناي ذيربط؛
4
ـ تعيين وضعيت موجود مؤسسه از طريق شناسايي نقاط قوت و تنگناها و مشكلات و فرصتها تهديدات پيش رو جهت تعيين راهبردهاي پيشنهادي در راستاي ارتقا به وضعيت مطلوب؛
5
ـ ارائه گزارش‌هاي توجيهي لازم به رييس دانشگاه در خصوص وظايف مربوطه به واحدهاي تحت نظر؛
6
ـ جمع‌آوري و تكميل اطلاعات موردنياز بر اساس طرح جامع مؤسسه و برنامه‌ريزي و پيشنهاد بودجه ساليانه و انجام كليه فعاليتهاي لازم در جهت اجراي طرح‌‌هاي عمراني مؤسسه (اعم از پيماني، اماني و ...)؛
7
ـ انجام تعميرات اساسي به مـنظور احياء و نگهداري ساختمانها و تأسيسات موجود؛
8
ـ تشكيل كميته تدوين روشهاي اجرايي به منظور بهينه‌سازي سامانه تعاملات اداري بين واحدهاي تابعه با همكاري ساير معاونتهاي موسسه؛
9
ـ استـقرار فرآيند شناسايي درآمدها و كنترل مناسب بر چرخه‌ مالي به منظور تهيه گزارشات مديريتي مالي در جهت ايجاد انضباط مالي در بخشهاي مختلف موسسه؛
10
ـ تدوين روشهـاي اجرايـي مناسب براي نگهداري ابنيه و تجهيـزات موسسه به منظور حفظ و نگهداري از سرمايه‌هاي ملي موسسه.