تقویم
معرفی معاون

 

جناب آقای دکتر رضا فروتن غزنوی

 قائم مقام ریاست دانشگاه در حوزه معاونت اجتماعی

شماره تلفن مستقیم معاونت اجتماعی :      

 03444341976