تقویم
معرفی مدیر

نام ونام خانوادگی:   فاطمه جلایر

میزان تحصیلات:  دانشجو دکترا روانشناسی سلامت

ادرس پست الکترونیک:jalayer7529@gmail.com       

سمت:     مدیر مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت

 

 

شرح وظایف مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت

 

1          توانمندسازی و ارتقای مهارت SDH در اعضای هیئت علمی دانشگاه و کارشناسان حوزه سلامت

2          تدوین و اولویت های مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت در سطح شهرستان

3          حمایت از حوزه های مختلف سلامت (درون سازمانی) به منظور طراحی و اجرای حداقل یک برنامه در حیطه مؤلفه های اجتماعی با رویکرد اجتماع محور

 

4          پیاده سازی رویکرد توانمندسازی اجتماع محور با همکاری سایر دستگاه ها و نهادها (بین بخشی) با هدف ایجاد نظام پایدار اجرای برنامه های مرتبط با مؤلفه های اجتماعی

5          همکاری در ایجاد سامانه نرم افزاری برای مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت

6          حمایت از مرکز تحقیقاتی مؤلفه های اجتماعی مؤثر یر سلامت شهرستان

7          توانمندسازی مرکز تحقیقاتی با رویکرد ابتکارات اجتماع محور و همکاری بین بخشی

8          همکاری در تدوین اولویت ها و برنامه های مرکز تحقیقاتی مبتنی بر آمایش سرزمین و اهداف توسعه پایدار

9          فرهنگ سازی و حساس سازی حوزه های مختلف دانشگاه و سایر دستگاه ها در زمینه SDH 

10        اجرای بسته های آموزشی مورد نیاز اهداف SDH 

11        اجرای پروتکل جمع آوری داده های مرتبط با شاخص ها با مشارکت درون و بین بخشی

12        انجام پایش و ارزشیابی شاخص های عدالت در سلامت

13        شناسایی ، ارزیابی و معرفی سازمان ها ، نهادها و یا شرکت های خصوصی و دولتی موفق در پاسخگویی و تعهد به سلامت

14        مستندسازی و انتشارات

15        حمایت طلبی به منظور پیگیری اهداف توسعه پایدار

16        حمایت طلبی به منظور پیاده سازی پیوست سلامت در انواع طرح های توسعه

17        همکاری در ایجاد بانک اطلاعات و نظام دیده بانی با هدف کمک به برنامه ریزی و حساس سازی سیاست گذاران

18        تبیین وضعیت موجود آسیب های اجتماعی حوزه سلامت در سطح شهرستان

19        ایجاد کارگروه آسیب های اجتماعی سلامت در سطح شهرستان

20        توانمندسازی و ارتقای مهارت اعضای هیئت علمی دانشگاه و کارشناسان حوزه سلامت در حوزه آسیب های اجتماعی

21        سازماندهی نشست های دوره ای منظم با کارگروه های آسیب های اجتماعی در سطح شهرستان و پیگیری مصوبات مربوطه

22        گزارش عملکرد فصلی به ستاد وزارت

23        انجام سایر تکالیف و برنامه های محوله از معاونت اجتماعی وزارتخانه