تقویم
شرح وظایف

شرح وظایف مدد کاری اجتماعی.

1- بررسي و حل مسايل و مشكلات بهداشتي و درماني مدد جويان بيمار مراجعه كننده به حوزه معاونت درمان از جمله مصاحبه، اجراي طرحهاي كمكي در رفع مشكل آنان.

2- راهنمايي و معرفي مددجويان مراجعه كننده جهت دريافت امكانات پزشكي و پيراپزشكي به مراكز درماني تابعه و ديگر موسسات درماني كشور.

3- پيگيري درمان مددجويان بيمار و ايجاد ارتباط با موسسه درماني ارائه دهنده خدمات پزشكي.

4- شناسايي و ايجاد ارتباط حرفه اي با منابع مالي ، اجتماعي ، رفاهي و درماني جهت كمك به حل مشكل اقتصادي مددجويان بيمار در پرداخت هزينه هاي درماني همچنين در صورت نياز ارتباط با موسسات خيريه ، كميته امداد يا سازمان بهزيستي.

5- بررسي شكايات واصله از واحد مددكاري مراكز و ارائه گزارش و پيگيري در جهت رفع مشكل شاكيان.

6- نظارت، بازديد و كنترل بر حسن اجراي وظايف واحدهاي مددكاري مراكز درماني تابعه و هماهنگ نمودن آنان با خط مشي ستاد ذيربط.

7 - تشكيل جلسات توجيهي مددكاري و ارائه مشورتهاي تخصصي به مددكاران واحدهاي تابعه جهت ارتقاء و پيشبرد كمي و كيفي فعاليت هاي مددكاري.

8- جذب و توزيع مناسب نيروي انساني واحدهاي تابعه مددكاري اعم از نقل و انتقال، استخدام و بكارگيري مشمولين طرح نيروي انساني.

9 - همكاري در تشكيل دوره هاي آموزشي حين خدمت جهت بالا بردن كيفيت امور مددكاري

10- جمع آوري آمار و اطلاعات درخصوص فعاليت هاي واحد مددكاري مراكز تابعه و بررسي ،پايش ،ارزشيابي فعاليتها و انعكاس به مقامات ذيربط

11-همكاري و ارائه خدمات مددكاري اجتماعي يا اعزام مددكاران جهت كمك به آسيب ديدگان حوادث طبيعي از جمله زلزله، سيل و حوادث غير طبيعي

12-ايجاد هماهنگي بين خدمات مددكاري اجتماعي و ساير فعاليتهاي درماني ستاد

13-برنامه ريزي در جهت آشنا نمودن و جلب افراد خير و موسسات و نهادها درخصوص همكاريهاي بهداشتي درماني و رفاهي

 14-انجام تحقيقات و پژوهشهاي اجتماعي، درماني در ارتباط با وظايف مددكاري و ارائه نتايج بدست آمده به مقامات ذيربط جهت برنامه ريزيهاي مقتضي

15-انجام هماهنگي هاي لازم جهت اجراي دستورالعملها و مقررت ابلاغي بهداشتي - درماني از وزارتخانه و يا دانشگاه علوم پزشکي

16- مشارکت جدي در کميته هاي بيمارستاني در جهت تحقق اهداف مددكاري اجتماعي در ارتقاء ارائه خدمات به ارباب رجوع

17-شركت در دوره هاي آموزشي و همايش ها و..مرتبط با رشته مددكاري اجتماعي در رسته بهداشت و درمان جهت روزآمد كردن اطلاعات و آموزه ها جهت به كارگيري

در حوزه مصدومين ترافيكي :

18-جمع آوري و بررسي هزينه هاي تخفيفي رايگان اعمال شده از واحدهاي مددكاري مراكز و اعلام مبلغ تخفيفي به وزارت متبوع ، همچنين پيگيري جهت بودجه تخصيصي از وزارت متبوع و اختصاص آن به مراكز

19-جمع آوري و بررسي كليه پرونده هاي مصدومين ترافيكي مراكز دانشگاهي و غير دانشگاهي تحت پوشش دانشگاه و اعلام مبلغ تخفيفي به وزارت متبوع ، همچنين پيگيري جهت بودجه تخصيصي از وزارت متبوع و اختصاص آن به مراكز .

20-پيگيري بودجه هاي مربوط بيماران خاص، صعب العلاج و سرطان و ديابت و نيازمندان

21-بررسي كليه فاكتور پروتز هاي پرونده مصدومين ترافيكي و پيگيري امر در صورت مغايرت  فاكتور ها و هزينه آنها با خدمات ارائه شده

22-بازديد از واحدهاي حسابداري ،ترخيص، اورژانس، داروخانه، بخش هاي جراحي، تجهيزات پزشكي ، مدارك پزشكي  مراكز درماني و ارزيابي عملكرد آنها جهت بررسي وضعيت مصدومين ترافيكي و اسناد مربوط به آنها

در حوزه قطب هاي  سرطان:

23-پيگيري جهت توسعه بخشهاي قطبي حمايت از بيماران سرطاني

24-جمع آوري و بررسي كليه پرونده هاي مربوط به بيماران سرطاني وبيماران خاص ، صعب العلاج جهت دريافت تخفيفهاي اعمال شده از وزارت متبوع و تخصيص آن به مراكز

25تائيد داروي هرسپتين بيماران سرطاني  در به صورت الكترونيكي در سامانه مربوطه

در حوزه ديابت:

26-اجراي فاز 2 برنامه كشوري پيشگيري كنترل و درمان ديابت در قطبهاي ديابت به عنوان فوكال پوينت اجرايي معاونت درمان  و پيگيري تخصيص اعتبارات اين برنامه

27-آموزش پرسنل ارائه كننده خدمات به بيماران ديابتي جهت ارتقا كيفيت خدمات

28- انجام بازديد هاي مكرر از قطب هاي ديابت ،سرطان وساير مراكز درماني جهت نظارت بر كيفيت و كميت ارائه خدمات  به بيماران.

29-تهيه پمفلت هاي آموزشي جهت پيشگيري ثانويه و ثالثيه بيماري ديابت

30-توسعه و تجهيز  قطب هاي ديابت جديد جهتارتقاء كمي و كيفي  ارائه خدمات به بيماران ديابتي

درحوزه PKU

31- توسعه مراكز منتخب در قالب راه اندازي بيمارستان منتخب ديگر و تجهيز آنها

32-پيگيري جهت دريافت دستگاه هاي مورد نياز از قبيل HPLC در مراكز

33-همكاري در برگزاري كلاسهاي آموزشي براي خانواده بيماران فنيل كتونوري

34-پيگيري جهت حل مشكلات مراكز منتخب PKU

حوزه سامانه پيگيري درمان و داروي متقاضيان سفرهاي هيات محترم دولت

35-آموزش دستورالعمل اجرايي سامانه و رفع نواقص حسابداران مراكز درماني در خصوص نحوه اجرا ، چگونگي ثبت اطلاعات

36-هماهنگي با ساير معاونت درمان  دانشگاه ها ي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني  ساير استان ها جهت ارجاع بيماران مربوطه د رصورت لزوم

37-پذيرش بيماران ارجاعي از ساير دانشگاه ها و بررسي تناسب مبالغ تقبل گرديده جهت بيماري فرد ضمن هماهنگي با مراكز درماني

38-پذيرش بيماران ارجاعي از نهاد محترم رياست جمهوري و استانداري ،كارشناسي وضعيت اجتماعي -اقتصادي بيماران و طرح موضوع در كميته درمان با حضور مدير محترم درمان مشاور محترم اجرايي و رئيس اداره مددكاري اجتماعي و مساعدت در هزينه هاي درماني مطابق دستورالعمل اجرايي مربوطه

39-هماهنگي با  معاونت محترم غذا و داروي دانشگاه جهت راه اندازي سامانه دارويي در چهار داروخانه منتخب آن معاونت محترم و آموزش به مسئولين محترم فني داروخانه هاي مذكور   در خصوص آموزش دستورالعمل اجرايي سامانه  ، نحوه اجرا و چگونگيثبت اطلاعات

40-پيگيري جهت تخصيص هزينه هاي متعهد شده از نهاد محترم رياست جمهوری