يکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
رياست|فرم نظر سنجی|دانشکده ها|معاونت ها|تماس با دانشگاه|روابط عمومي|دفتر نهاد رهبری|English
منو اصلی
منو اصلی مراکز
رياست

 

دکتر عباس عباس زاده

  tell:   034 44341120

 

 

وظایف و اختیارات رئیس دانشگاه

 

-          نظارت بر حسن اجراي امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اداري و مالی، عمرانی، امور خدمات علمی و کلیه ارتباطات داخلی و بین المللی دانشگاه و هماهنگی واحدهاي مختلف و پاسخگویی به مراجع ذیصلاحیت.

 

-          تعیین خط مشی اجرایی دانشگاه در قالب سیاست هاي علمی، آموزشی و پژوهشی.  

 

-          هدایت فعالیتهاي فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، اداري و مالی و عمرانی دانشگاه.  

 

-          ارایه گزارش سالانه دانشگاه به هیأت امناء  

 

-         نظارت برحسن اجراي فعالیت هاي جاري دانشگاه و پیگیري اشکالات و تخلفات احتمالی و ارجاع آنها به مقامات  ذ يصلاحیت .

 

-          مسؤولیت امور مالی و اداري دانشگاه در حدود مقررات مصوب.  

 

-         عزل و نصب اعضاي هیأت رییسه (با رعایت تبصره هاي 1 و 2 ماده( 4 و رؤساي دانشکده ها و مؤسسات و  واحدهاي وابسته و مدیران گروههاي آموزشی برابر ضوابط مربوط.

 

-          اجراي مصوبات و آیین نامه ها و بخشنامه هاي صادرشده از سوي وزارت.  

 

-          تهیه و پیشنهاد سیاستها، اهداف و خط مشی ها براي طرح در هیأت امناء.  

 

-          ارایه پیشنهاد تأسیس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها به شوراي دانشگاه.  

 

-          ارایه پیشنهاد همکاریهاي علمی با سایر مؤسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به شوراي دانشگاه  نمایندگی حقوقی دانشگاه نزد مراجع ذیصلاحیت.  

 

-          نظارت بر امور انضباطی دانشگاه )هیأت علمی، دانشجویان، کارمندان( در چهارچوب ضوابط و مقررات.  

 

-         پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و اصلاحات اداري لازم )با هماهنگی هیأت رئیسه دانشگاه ( براي اداره امور داخلی  دانشگاه به هیأت امناء.

 

-          پیشنهاد بودجه سالانه دانشگاه (با هماهنگی هیأت رئیسه) به هیأت امناء.  

 

-         پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت هاي مطالعاتی و دوره هاي کوتاه مدت آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج که طبق ضوابط به اعضاي هیأت علمی آموزشی و پژوهشی تعلق می گیرد )با هماهنگی هیأت رئیسه( به وزارت علوم،تحقیقات و فنّاوري.

 

-          تلاش در جهت بهبود و روشمند کردن فعالیتها برابر ضوابط مربوط.  

 

سایر مواردي که برابر مقررات و ضوابط براي اداره امور، جزء لاینفک وظایف رئیس دانشگاه می باشد