پنج شنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٨
رياست|فرم نظر سنجی|دانشکده ها|معاونت ها|تماس با دانشگاه|روابط عمومي|دفتر نهاد رهبری|English
منو اصلی
منو اصلی مراکز
مدیریت امور مالی

 

آقای رضا علی نژاد

عنوان پست: مدیر امور مالی

واحد سازمانی: مدیریت امور مالی

شاغل این پست بر اساس جایگاه سازمانی و با توجه به تکالیف مقرر در ماده 19 آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب، وظایف زیر را رعایت مقررات ذیربط انجام می دهد.

***شرح وظایف جاری و ادواری:

رئوس وظایف

-برنامه ریزی و ساماندهی عملیات مالی در راستای استراتژی و اهداف تعیین شده و ایفای نقش مؤثر در تحقق اهداف دانشگاه

-نظارت عام بر انجام کلیه امور مالی دانشگاه با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی، نگهداری و تنظیم حساب ها و گزارش های مالی به روش حسابداری تعهدی طبق اصول و قوانین و مقررات مربوطه.

-بکارگیری نظام های پیشرفته مدیریت  مالی به منظور استفاده بهینه از منابع

-مشارکت در تصمیم گیری تأمین منابع مالی و استفاده بهینه از منابع موجود و همچنین نظارت بر وضعیت نقدینگی.

-نظارت عام بر نحوه نگهداری حساب ریالی و فیزیکی دارائیهای دانشگاه.

نظارت بر مصرف اعتبارات دریافتی دانشگاه از طریق رسیدگی قبل و بعد از خرج.

تعبیر و تفسیر خط مشی مالی دانشگاه و اعلام آن به واحدهای تابعه جهت اجراء.

- همکاری با مراجع نظارتی و هیأت حسابرسان دیوان محاسبات مستقر در دانشگاه و حسابرسان منتخب هیأت امناء.

-درخواست وجوه و کمکهای مالی از خزانه معین استان به منظور ایجاد گردش مالی.

- نظارت بر حسن اجرای امور محوله با رؤسای حسابداری واحدهای تابعه با توجه به مواد مندرج در آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه.

-تدوین و نظارت بر اجرای صحیح مقررات، دستورالعمل ها و روش های مصوب مالی و معاملاتی.

شرح وظایف

1-مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به حل مشکلات و تعیین خط مشی دانشگاه از بعد مالی.

2-نظارت بر اجرای صحیح کلیه مقررات، دستورالعمل ها و روش های مصوب مالی و معاملاتی.

3-بررسی و تایید نهایی پرداخت های دانشگاه با توجه به مجوزهای مالی.

4-نظارت بر وضعیت نقدینگی و مشارکت در تصمیم گیری برای تأمین منابع مالی مورد نیاز و چگونگی استفاده از منابع مالی موجود.

5-ایجاد، حذف یا تغییر در حساب های مالی به منظور اجرای هر چه مطلوب تر حسابداری تعهدی در ستاد واحدهای تابعه.

6-برنامه ریزی به منظور انطباق نظام های مالی و هزینه یابی با اقدامات جاری با توجه به لزوم محاسبه قیمت تمام شده فعالیت ها.

7-شرکت در جلسات کمیته بودجه و همکاری لازم با مدیریت بودجه به منظور تهیه بودجه سالیانه دانشگاه و تایید موارد مرتبط.

8-برنامه ریزی و تصمیم گیری مقتضی در خصوص مغایرت عملکرد با بودجه ستاد و واحدهای تابعه.

9- برنامه ریزی به جهت اجرای مصوبات هیأت امناء در خصوص مسائل مالی و نظارت بر اجرای آن.

10-تهیه و تدوین بخش نامه های تخصصی مالی و نظارت بر اجرای آن پس از تایید رئیس موسسه و یا مقام مجاز از طرف ایشان و مشارکت در تهیه برنامه های سرمایه ای.

11- بررسی و تایید نهایی محاسبات مربوط به قیمت تمام شده خدمات و همچنین تهیه و ارائه گزارشات مدیریتی مورد نیاز دانشگاه.

12-تنظیم و تایید نهایی صورت های مالی ستاد و واحدهای تابعه به تفکیک و تجمیعی و تلفیقی.

13-اعمال نظارت مالی بر ثبت، نگهداری و کنترل موجودذی کالا و دارایی ها.

14-برنامه ریزی جهت بستن حساب هادر پایان سال مالی و تهیه گزارش های مالی مورد نیاز جهت ارائه به مراجع ذیربط.

15-نظارت عالی بر ثبت به موقع دفاتر رسمی و نظارت بر نگهداری اوراق و اسناد مرتبط با سرمایه گذاری ها، سهام، اسناد بهادار، اسناد تضمینی و نظایر آن.

16-هماهنگی امور مالی با سایر واحدهای دانشگاه از نظر مسائل مالی.

17-اتخاذ ترتیبات لازم به منظور هماهنگی با بازرس، حسابرسان و سایر مراجع ذی صلاح.

18-تعیین خط مشی و رویه ها به منظور رفع مغایرات با اشخاص و موسسات طرف حساب.

19-تصمیم گیری در خصوص تأمین نیروی انسانی در واحدهای تحت نظارت.

20-هماهنگ نمودن عملیات و احدهای تحت نظارت و تصمیم گیری  در خصوص نحوه تقسیم کار بین کارکنان تحت نظارت.

21-تنظیم برنامه آموزش جهت کارکنان امور مالی دانشگاه، به نحوی که کلیه کارکنان در جریان امور همکاران خود قرار گرفته و در موارد لزوم جایگزینی کارکنان به سهولت امکان پذیر گردد.

22-برنامه ریزی به منظور شمارش موجودی انبارها در پایان سال.

23-برنامه ریزی به منظور انجام امور مربوط به اصلاح حساب های سنوات قبل در مواقع مورد نیاز.

24-درخواست وجوه و کمکهای مالی از خزانه معین استان به منظور ایجاد گردش مالی.

25-ارائه پیشنهاد به معاونت پشتیبانی در خصوص تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مدیریت امور مالی.

26-انجام سایر وظایف محوله از جانب رئیس موسسه و یا مقام مجاز از طرف ایشان که با توجه به نوع وظایف، انجام آن توسط شخص دیگر امکان پذیر نباشد.

 

 

 

کد پست:

عنوان پست: معاون حسابداری مالی         

واحد سازمانی: مدیریت امور مالی

شاغل این پست با توجه به جایگاه سازمانی وظایف زیر را با رعایت مقررات ذیربط  و تحت نظارت مستقیم مدیر امور مالی انجام می دهد.

شرح وظایف جاری و ادواری:

رئوس وظایف

-سرپرستی و نظارت بر اجرای کامل روش ها، سیستم ها و خط مشی مالی دانشگاه در امور مالی ستاد.

-کنترل وضعیت نقدینگی دانشگاه.

-اتخاذ ترتیبات لازم جهت پیگیری در مورد وصول مطالبات دانشگاه از موسسات و اشخاص ثالث.

-کنترل و تایید کلیه اسناد حسابداری صادره و نظارت بر ثبت و نگهداری مناسب دفاتر رسمی.

-تهیه و ارائه گزارش های مربوط به عملکرد اعتبارات دریافتی به مراجع ذی صلاح.

-نظارت و هماهنگی جهت شمارش فیزیکی موجودی انبارها و صورت برداری اموال.

شرح وظایف

1-اجرای صحیح آیین  نامه و دستورالعمل های مالی و معاملاتی در امور مالی.

2-بررسی و تایید کلیه پرداخت ها با توجه به مقررات و مجوزهای مربوطه.

3-نظارت بر نگهداری وجوه نقد و موجودی نزد بانک های دانشگاه و رفع به موقع مغایرات حساب های بانکی دانشگاه.

4-بررسی و تایید اعلامیه های واریز/برداشت صادره توسط بانک.

5-نظارت بر اقدامات لازم جهت وصول مطالبات دانشگاه از موسسات و اشخاص ثالث.

6-اتخاذ ترتیبات مقتضی جهت پرداخت به موقع تعهدات دانشگاه با هماهنگی مدیر امور مالی.

7-حصول اطمینان از نگهداری مناسب اوراق و اسناد مربوط به سرمایه گذاری ها، سهام، اسناد بهادار، اسناد تضمینی و نظایر آنها.

8-نظارت بر نگهداری مناسب اسناد، دفاتر رسمی، مدارک و پرونده های مالی.

9-بررسی و تایید اسناد حسابداری صادره.

10-نظارت بر ثبت بموقع حساب ها و همچنین نظارت بر کلیه امور مربوط به اصلاح حساب ها.

11-بررسی و تایید آن دسته از فرم هایی که در امور مالی تهیه و یا تکمیل می گردد.

12-همکاری با مدیر امور مالی جهت تهیه صورت پیش بینی های کوتاه مدت گردش وجوه نقد.

13-نظارت بر امور مربوط به بازنشستگان و مستمری بگیران.

14-هماهنگی با مراجع دولتی و عمومی در رابطه با مسائل بیمه و مالیات کارکنان، اشخاص ثالث و ...

15-همکاری و تشریک مساعی با مدیر امور مالی در جهت بهبود روش ها و سیستم های مالی در راستای اجرای حسابداری تعهدی.

16-هماهنگی با اشخاص و شرکت های طرف حساب جهت رفع مغایرات احتمالی حساب های فی مابین.

17- تهیه پیش نویس های لازم جهت مکاتبات با افراد و سازمان های مختلف در ارتباط با مسالئ مالی دانشگاه و پیگیری مستمر جهت حصول نتیجه.

18-پیشنهاد ایجاد، حذف یا تغییر در حساب های مالی به مدیر امور مالی

19-نظارت بر اجرای سیستم های مکانیزه مالی و همچنین راهبری سیستم مزبور.

20-همکاری در تهیه صورت های مالی ستاد و واحدهای تابعه.

21-نظارت بر بستن حساب های پایان سال.

22-نظارت مستمر بر نحوه عمل هر یک از کارکنان امور مالی و حصول اطمینان از صحت انجام امور بر اساس شرح وظایف هر یک از کارکنان و مطابقت امور محوله یا اصول صحیح حسابداری و انجام راهنمایی های لازم جهت نیل به اهداف مزبور.

23- پیشنهاد به منظور آمزوش کارکنان تحت سرپرستی جهت بالا بردن سطح کارایی آنان.

24- بررسی مسائل و مشکلات ایجاد شده در ادارات تحت سرپرستی و اتخاذ ترتیبات لازم جهت رفع آنها با هماهنگی مدیر امور مالی.

25- پیگیری مسائل و مشکلات کاری کارکنان تحت نظارت و ارائه توضیحات و راهنمایی های مقتضی جهت رفع آنها.

26- ارائه پیشنهاد به مدیر امور مالی در خصوص تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحد مربوطه.

27-انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب مدیر امور مالی و مقامات مجاز از طرف ایشان با توجه به نوع وظایف.

28- پیگیری اخذ مجوز امحاء اسناد مالی بیش از سنوات م قرر از مراجع ذیربط. 

 

 


 

 

 

کد پست:

عنوان پست: کارشناس دفتر داری

واحد سازمانی: مدیریت امور مالی

شاغل این پست با توجه به جایگاه سازمانی وظایف زیر را با رعایت مقررات ذی ربط و تحت نظارت مستقیم معاون حسابداری مالی انجام می دهد.

شرح وظایف جاری و ادواری:

رئوس وظایف

 

-ارائه گزارش های مالی لازم به مراجع استفاده کننده.

-نظارت بر نگهداری مناسب اسناد و مدارک مالی.

-ثبت و نگهداری دفاتر رسمی(*)

شرح وظایف

1-تهیه و تنظیم اطلاعات مقطعی مورد نیاز مسئولین مافوق و یا سایر ادارات م الی از حساب ها.

2-تهیه اطلاعات مقطعی مورد نیاز معاون مدیریت امور مالی در خصوص وضعیت اسناد حسابداری.

3-ثبت دفاتر رسمی(*)

4-نظارت بر حفظ و نگهداری اسناد مالی دانشگاه و آرشیو مناسب دستورالعمل ها و آیین نامه های مالی، مکاتبات، گزارش های مالی و سایر اسناد و مدارک مالی.

5-نظارت بر انجام امور مربوط به بایگانی اسناد حسابداری صادره.

6-اتخاذ ترتیبات مناسب بمنظور تدارک و تهیه بموقع دفاتر رسمی.

7-نظارت بر نگهداری دفاتر رسمی تکمیل شده (دفاتر روزنامه و کل) و نانویس.

8-اخذ دفاتر روزنامه، کل، معین و جزء معین و تفصیلی سالیانه( پس از بستن حساب ها) از سیستم مکانیزه و نظارت بر نگهداری مطلوب آنها.

9-نظارت مؤثر بر بایگانی مکاتبات مربوط به امور مالی در پرونده های مربوطه به ترتیب تاریخ.

10-نظارت بر جمع آوری، نگهداری و به روز نمودن کلیه منابع، گزارش ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های مالی.

11-نظارت بر تحویل و تحول اسناد، مدارک، پرونده ها و سایر منابع موجود در آرشیو مالی.

12-نظارت بر صدور برگ تحویل سند در خصوص ارائه اسناد حسابداری و اخذ امضاء از تحویل گیرنده سند حسابداری.

13-نظارت بر انتقال اسناد و مدارک و پرونده های غیرضروری به بایگانی راکد.

14-نظارت بر پیگیری در خصوص استرداد اسناد و مدارک و سایر مدارک تحویلی از تحویل گیرندگان.

15-نظارت بر امر ممهور نمودن کلیه مدارک و ضمایم اسناد حسابداری به مهر «ضمیمه سند حسابداری».

16-انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب معاون حسابداری مالی که با توجه به نوع وظایف، انجام آن توسط شخص دیگری امکان پذیر نمی باشد. 

 

 

 

(*) دفاتر رسمی: دفاتر روزنامه و کل که می بایست قبل از شروع سال مالی برای ستاد و تمام واحدهای مستقل خریداری گردد.     دفاتر مذکور در ستاد طبق تبصره 2 ماده 87 آئین نامه مالی و معاملاتی تهیه می گردد. دفاتر رسمی واحدهای مستقل پس از امضاء مدیر امور مالی به رؤسای حسابداری جهت ثبت خلاصه سند ماهانه تحویل می گردد. خلاصه ماهانه از سیستم مکانیزه اخذ خواهد شد. (دستورالعمل شماره 3- روش اجرایی نظام دفترداری).


 

 

 

کد پست:

عنوان پست: رییس اداره نظارت و پایش عملکرد مالی 

واحد سازمانی: مدیریت امور مالی

شاغل این پست با توجه به جایگاه سازمانی وظایف زیر را با رعایت مقررات ذیربط و تحت نظارت مستقیم معاون مدیریت کنترل و نظارت انجام می دهد.

شرح وظایف جاری و ادواری:

رئوس وظایف

-انجام رسیدگی به اسناد و مدارکی که تعهد پرداخت ایجاد می نماید و یا منجر به پرداخت می شود طبق دستورالعمل مربوطه.

-گردآوری منابع لازم به منظور انجام رسیدگی وفق دستورالعمل مربوطه.

-تهیه گزارش های حسابداری موردنیاز مدیریت و سایر مراجع قانونی.

-تماس با اشخاص،موسسات و شرکت های طرف حساب با دانشگاه و پاسخگویی و رفع مغایرات احتمالی حساب های فی مابین.

-پیگیری و کمک به رفع ایرادات و نقاط ضعف اعلام شده در گزارش های حسابرسان مستقل از عملکرد مالی دانشگاه به ویژه در خصوص مسائل مالی واحدهای تابعه.

شرح وظایف

1-گردآوری و بهنگام نمودن منابع اطلاعاتی معتبر از قبیل قراردادها، آیین نامه، مصوبات،دستورالعمل ها، مجوزها و احکام کارگزینی دانشگاه و بخشنامه ها و مصوبات سازمان ها و ادارات دولتی مربوطه جهت انجام رسیدگی.

2-کنترل نهایی مدارک و رسیدگی و حصول اطمینان از صحت اعمال کنترل های لازم طبق دستورالعمل رسیدگی.

3-تهیه «برگ رفع نقایص» در مواردی که در مدارک مورد رسیدگی نقایصی موجود باشد.

4-کنترل پرونده های سفارشی مربوط به خریدهای خارجی.

5-تماس مستمر با رییس اداره حسابداری کالا، اموال و خدمات جهت اطمینان از صحت مدارک مربوط به رسید کالا و خروج کالا از انبار.

6-اتخاذ ترتیبات لازم جهت تهیه کلیه صورت خلاصه های مورد نیاز جهت انجام عملیات رسیدگی.

7-تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی و پیگیری موارد مغایرت.

8-اتخاذ ترتیبات لازم به منظور تهیه صورت خلاصه مانده حساب های اشخاص و شرکت های طرف حساب با دانشگاه.

9-اتخاذ ترتیبات لازم به منظور رفع مغایرات موجود فی مابین حساب های دانشگاه با اشخاص و شرکت ها.

10-پاسخگویی به اشخاص، مؤسسات و شرکت ها در خصوص وضعیت حساب های آنها با دانشگاه.

11-تهیه گزارش در خصوص نتیجه پیپگیری تطبیق حساب های دانشگاه با اشخاص و ارائه آن به مدیر امور مالی.

12-مشخص نمودن اموال و دارایی های دانشگاه مورد استفاده سایر مؤسسات و اشخاص و تهیه گزارش در این خصوص وارائه آن به مدیر امور مالی.

13-پیگیری و دریافت اسناد  و مدارک مورد رسیدگی از سایر واحدهای دانشگاه.

14-پیگیری و کمک در رفع ایرادات و نقاط ضعف اعلام شده در گزارش های حسابرسان مستقل از عملکرد مالی دانشگاه بویژه در خصوص مسائل مالی واحدهای تابعه.

15-همکاری لازم با رؤسای حسابداری واحدهای تابعه به منظور تهیه صورتهای طبق دستورالعمل مربوطه و همچنین تنظیم گزارش مقایسه عملکرد با بودجه مصوب در واحدهای مذکور.

16- تجزیه و تحلیل اقلام صورت های مالی واحدهای تابعه و ارائه گزارشات آنها جهت مدیریت و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی.

17- بررسی حساب های راکد، سنواتی و معوق واحدهای تابعه و ارائه پیشنهادات اصلاحی

18- نظارت بر انبارگردانی انبارهای واحدهای تابعه و بررسی و اظهار نظر در مورد گزارش های انبارگردانی.

19- بررسی پرونده تحویل و تحول رؤسای حسابداری واحدهای تابعه.

20- انجام نظارت مالی بر عملکرد مالی واحدهای تابعه از طریق رسیدگی به اسناد حسابداری آنها و کنترل آنها از طریق تشکیل پرونده های حسابرسی

21-همکاری لازم در مورد تهیه و تنظیم بودجه واحدهای تابعه

22-بررسی، محاسبه و اعلام وجوه مصرف نشده واحدهای تابعه و پیگیری وصول وجوه مذکور

23- همکاری جهت تطبیق، تجمیع و بستن حساب های واحدهای تابعه در پایان دوره مالی

24-ارزیابی صلاحیت حرفه ای رؤسای حسابداری واحدهای تابعه

25-همکاری جهت تهیه و تنظیم دستورالعمل ها و آیین نامه هابرای ثبت و ضبط فعالیت های جدید که به دانشگاه واگذار می شود.

26-انجام سایر وظایف مرتبط محوله. 

 

 


 

 

 

کد پست:

عنوان پست: کارشناس تأمین اعتبار

واحد سازمانی: مدیریت امور مالی

شاغل این پست با توجه به جایگاه سازمانی وظایف زیر را با رعایت مقررات ذی ربط و تحت نظارت مستقیم رییس اداره حسابداری منابع و تأمین اعتبار انجام می دهد.

شرح وظایف جاری و ادواری:

رئوس وظایف

-بررسی و تأمین اعتبار کلیه درخواست های هزینه ای و سرمایه ای که تعهد پرداخت ایجاد می نماید و یا منجر به پرداخت می شود.

-گردآوری منابع لازم به منظور انجام اظهارنظر در خصوص تأمین اعتبار اقلام درخواستی.

-اقدام لازم جهت صدور اسناد حسابداری ابلاغ و تخصیص بودجه.

-کنترل مصرف اعتبارات واحدهای تابعه از محل برنامه های تفاهم شده با ستاد. 

شرح وظایف

1-بررسی و تأمین اعتبار کلیه درخواست های هزینه ای و سرمایه ای که تعهد پرداخت ایجاد می نماید و یا منجر به پرداخت می شود.

2-تعیین کد شناسه اعتبار اسناد پردات با ایجاد تعهد با توجه به نظام مالی جدید دانشگاه (حسابداری تعهدی).

3-ممهور نمودن کلیه مدارک و ضمائم مربوط به تأمین اعتبار به مهر «تأمین اعتبار شد»

4-گردآوری منابع لازم به منظور انجام اظهارنظر در خصوص تأمین اعتبار اقلام درخواستی.

5-اقدام لازم جهت صدور اسناد حسابداری ابلاغ و تخصیص بودجه.

6-نگهداری مطلوب اطلاعات مربوط به اعتبارات ستاد و واحدهای تابعه.

7-همکاری با سایر واحدهای امور مالی در زمینه صدور اسناد حسابداری.

8-پاسخگویی به مسئولین ذیربط در خصوص وضعیت اعتبارات مصوب ودریافتی.

9-انجام سایر وظایف مرتبط محوله. 

 

 


 

 

 

کد پست:

عنوان پست: کارشناس صدور اسناد حسابداری 

واحد سازمانی: مدیریت امور مالی

شاغل این پست با توجه به جایگاه سازمانی وظایف زیر را با رعایت مقررات ذیربط و تحت نظارت مستقیم رییس اداره حسابداری منابع و تأمین اعتبار انجام می دهد.

شرح وظایف جاری و ادواری:

رئوس وظایف

-بررسی کلیه مدارک و اسناد مالی جهت تشخیص حساب ها در سیستم مکانیزه.

-صدور پیش نویس اسناد حسابداری با توجه به نظام مالی جدید دانشگاه (حسابداری تعهدی)

-اتخاذ ترتیبات لازم به منظور صدور به موقع پیش نویس اسناد حسابداری.

شرح وظایف

1-بررسی کلیه مدارک و اسناد مالی جهت تشخیص حساب در سیستم مکانیزه

2-صدور پیش نویس اسناد حسابداری با توجه به نظام مالی جدید دانشگاه (حسابداری تعهدی) در نرم افزار

3-همکاری با سایر واحدهای امور مالی در زمینه صدور اسناد حسابداری

4-انجام سایر وظایف مرتبط محوله.

 

 


 

 

 

کد پست:

عنوان پست: کارشناس صدور اسناد حسابداری 

واحد سازمانی: مدیریت امور مالی

شاغل این پست با توجه به جایگاه سازمانی وظایف زیر را با رعایت مقررات ذیربط و تحت نظارت مستقیم رییس اداره حسابداری منابع و تأمین اعتبار انجام می دهد.

شرح وظایف جاری و ادواری:

رئوس وظایف

-صدور چک برای دستور پرداخت های صادر شده

-نگهداری دسته چک ها و حفظ و حراست از آن ها

-نگهداری اوراق بهادار تحویلی به دانشگاه نظیر سفته- چک های تضمینی و ضمانت نامه های بانکی و نظایر آن

شرح وظایف

1-صدور چک برای دستور پرداخت های صادر شده از طریق سیستم.

2-نگهداری مطلوب دسته چک های استفاده نشده و حفظ و حراست از آنها.

3-نگهداری مطلوب ته سوش چک های صادره و چک های باطل شده تا زمان حسابرسی و تصویب صورت های مالی.

4-ممهور نمودن کلیه مدارک و ضمایم مربوط به پرداخت به مهر «پرداخت شد».

5-پاسخگویی به مسئولین ذی ربط در خصوص وضعیت نقدینگی.

6-انجام سایر وظایف مرتبط محوله.

 

 


 

 

 

کد پست:

عنوان پست: کارشناس صدور اسناد حسابداری 

واحد سازمانی: مدیریت امور مالی

شاغل این پست با توجه به جایگاه سازمانی وظایف زیر را با رعایت مقررات ذی ربط و تحت نظارت مستقیم مدیر امور مالی انجام می دهد.

شرح وظایف جاری و ادواری:

رئوس وظایف

-گردآوری منابع لازم به منظور اظهارنظر در خصوص پیش بینی درآمدهای دانشگاه.

-همکاری در تهیه بودجه نقدی دانشگاه.

-اقدامات لازم جهت جلوگیری از سوخت شدن درآمدها و گزارش مستمر نتیجه اقدامات به مقام مافوق.

-اقدام لازم جهت صدور اسناد حسابداری مربوط به شناسایی درآمدها با توجه به نظام مالی جدید دانشگاه (حسابداری تعهدی).

-انجام پیگیری های لازم به منظور وصول به موقع مطالبات دانشگاه و همچنین هماهنگی با مراجع مربوطه.

-تهیه گزارش در خصوص نتیجه پیگیری مطالبات دانشگاه  و مؤسسات و ارائه آن به مافوق.

-نظارت بر دریافت صحیح و به موقع درآمد واحدها از طریق کنترل عملیات مالی آنها.

-همکاری لازم با بودجه و واحدهای مرتبط در خصوص مدیریت و استفاده بهینه از درآمدهای وصولی.

شرح وظایف

1-گردآوری منابع لازم به منظور انجام اظهارنظر در خصوص پیش بینی درآمد قابل وصول دانشگاه.

2-اقدام لازم جهت صدور اسناد حسابداری درآمدها و اسناد و مدارکی که منتج به شناسایی درآمد می گردد.

3-نگهداری مطلوب اطلاعات مربوط به منابع و درآمدها.

4-  همکاری با سایر واحدهای امور مالی در زمینه شناسایی به موقع درآمد و تسریع در وصول آن.

5- اقدامات لازم جهت جلوگیری از سوخت شدن درآمدها و گزارش مستمر نتیجه اقدامات به مقام مافوق.

6- پاسخگویی به مسئولین ذیربط در خصوص وضعیت مطالبات و وجوه دریافتی.

7-انجام سایر وظایف مرتبط محوله. 

 

 


 

 

 

کد پست:

عنوان پست: رییس اداره حسابداری پرسنلی (شاغلین و بازنشستگان)

واحد سازمانی: مدیریت امور مالی

شاغل این پست با توجه به جایگاه سازمانی وظایف زیر را با رعایت مقررات ذیربط و تحت نظارت مستقیم معاون حسابداری مالی انجام می دهد.

شرح وظایف جاری و ادواری:

رئوس وظایف

-نظارت بر جمع آوری و نگهداری مناسب کلیه آیین نامه، دستورالعمل ها و مقررات مربوط به شاغلین و بازنشستگان و به روز نمودن آنها.

-اتخاذ ترتیبات لازم به منظور تهیه و تنظیم لیست های مکانیزه حقوق ماهانه شاغلین و بازنشستگان و ارائه آن به اداره حسابداری منابع و تأمین اعتبار جهت اقدام لازم.

نظارت بر صدور اسناد حسابداری حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشستگان و سایر هزینه های مربوط به کارکنان شاغل از جمله سنوات خدمت ....

-معرفی افراد بازنشسته  جدید به بانک های تعیین شده جهت افتتاح حساب.

-بررسی و انجام کلیه مکاتبات اداری با سیار دستگاه ها در خصوص بازنشستگان.

شرح وظایف

1-گردآوری کلیه آیین نامه، دستورالعمل ها و مقررات مربوط به شاغلین و بازنشستگان و به روز نمودن آنها.

2-نظارت بر تهیه و تنظیم لیست های مکانیزه حقوق شاغلین و بازنشستگان و ارائه آن به اداره حسابداری وجوه و تأمین اعتبار.

3-همکاری با واحد کارگزینی جهت تسهیل در تنظیم گواهی انجام کار ماهانه پرسنل و تکمیل پرونده بازنشستگان جدید دانشگاه.

4-اخذ گواهی انجام کار ماهانه شاغلین از کارگزینی و نظارت بر بایگانی کردن یک نسخه از آن به نحو مطلوب.

5-اخذ لیست ماهانه حقوق و دستمزد از سیستم حقوق و دستمزد و ارائه آن به اداره حسابداری وجوه و تأمین اعتبار.

6- نظارت بر تسلیم دیسکت و لیست حقوق و لیست تغییرات حقوق ماهانه به سازمان های ذیربط.

7- ارائه گزارش های پرسنلی مقطعی مورد نیاز مسئولین مافوق.

8- همکاری با کارشناس مسئول دفترداری در مورد مشخص نمودن میزان بدهی پرسنل شاغل و بازنشسته به دانشگاه (وام- مساعده...)

9- نظارت بر به روز نمودن اطلاعات مکانیزه پرونده  پرسنلی هر یک از کارکنان.

10-نظارت بر تنظیم لیست و محاسبه حق مأموریت شاغلین اعزامی به شهرستان ها.

11-نظارت بر تهیه لیست محاسبه تسویه حساب شاغلین.

12-نظارت بر تهیه لیست های ذخیره مرخصی استفاده نشده، بازخرید سنوات خدمت و سایر مطالبات شاغلین در پایان سال.

13-نظارت بر صدور اسناد حسابداری حقوق و دستمزد و سایر هزینه های مربوط به شاغلین از جمله سنوات خدمت و ...

14- نظارت بر صدور اسناد حسابداری ذخایر و مطالبات کارکنان در پایان سال مالی.

15- نظارت بر بایگانی یک نسخه از لیست های مکانیزه حقوق و مستمری.

16- نظارت بر تهیه لیست تعدیل مالیاتی حقوق شاغلین در پایان سال مالی.

17- نظارت بر به روز نمودن پرونده هر یک از بازنشستگان.

18- نظارت بر بایگانی یک نسخه از لیست های مکانیزه حقوق بازنشستگان.

19- نظارت بر تهیه گزارش سالیانه در خصوص ریز مبالغ پرداختی به بازنشستگان جهت ارائه به واحد بودجه.

20-معرفی افراد بازنشسته جدید با بانک های تعیین شده جهت افتتاح حساب.

21- انجام سایر وظایف مرتبط محوله. 

 

 


 

 

 

کد پست:

عنوان پست: کارشناس حقوق و دستمزد

واحد سازمانی: مدیریت امور مالی

شاغل این پست با توجه به جایگاه سازمانی وظایف زیر را با رعایت مقررات ذیربط و تحت نظارت مستقیم رییس اداره حسابداری انجام می دهد.

شرح وظایف جاری و ادواری:

رئوس وظایف

-جمع آوری و نگهداری مناسب کلیه آئین نامه ها، دستورالعمل ها و مقررات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد و به روز نمودن آنها.

-تهیه و تنظیم لیست های مکانیزه حقوق ماهانه و مساعده کارکنان و ارائه آن به اداره حسابداری وجوه و تأمین اعتبار.

-صدور اسناد حسابداری حقوق و دستمزد و سایر هزینه های مربوط به کارکنان از جمله سنوات خدمت و ...

شرح وظایف

1-گردآوری کلیه آیین نامه، دستورالعمل ها و مقررات مربوط به شاغلین و بازنشستگان و به روز نمودن آنها.

2-تهیه و تنظیم لیست های مکانیزه حقوق و مساعده کارکنان و ارائه آن به اداره حسابداری وجوه و تأمین اعتبار.

3-همکاری با واحد کارگزینی جهت تسهیل در تنظیم گواهی انجام کار ماهانه پرسنل دانشگاه.

4-اخذ گواهی انجام کار ماهانه پرسنل از کارگزینی و بایگانی کردن یک نسخه از آن به نحو مطلوب.

5-اخذ لیست ماهانه حقوق و دستمزد از سیستم حقوق و دستمزد و ارائه آن به اداره حسابداری وجوه و تأمین اعتبار.

6- تسلیم دیسکت و لیست حقوق و لیست تغییرات حقوق ماهانه به خزانه، سازمان تأمین اجتماعی و حوزه مالیاتی.

7- ارائه گزارش های گرسنلی مقطعی مورد نیاز مسئولین مافوق.

8-همکاری با کارشناس مسئول دفترداری در مورد مشخص نمودن میزان بدهی پرسنل به دانشگاه (وام- مساعده...)

9-به روز نمودن اطلاعات مکانیزه پرونده پرسنلی هر یک از کارکنان.

10-تنظیم لیست و محاسبه حق مأموریت پرسنل اعزامی به شهرستانها.

11-تهیه لیست محاسبه تسویه حساب پرسنل.

12-تهیه لیست های ذخیره مرخصی استفاده نشده، بازخرید سنوات خدمت و سایر مطالبات کارکنان در پایان سال.

13-صدور اسناد حسابداری حقوق و دستمزد و سایر هزینه های مربوط به کارکنان از جمله سنوات خدمت و ...

14- صدور اسناد حسابداری ذخایر و مطالبات کارکنان در پایان سال مالی.

15- بایگانی یک نسخه از لیست های مکانیزه حقوق.

16- تهیه لیست تعدیل مالیاتی در پایان سال مالی.

17-انجام سایر وظایف مرتبط محوله. 

 

 


 

 

 

کد پست:

عنوان پست: کارشناس مالی امور بازنشستگان

واحد سازمانی: مدیریت امور مالی

شاغل این پست با توجه به جایگاه سازمانی وظایف زیر را با رعایت مقررات ذیربط و تحت نظارت مستقیم رییس اداره حسابداری انجام می دهد.

شرح وظایف جاری و ادواری:

رئوس وظایف

-جمع آوری و نگهداری مناسب کلیه آیین نامه ها، دستورالعمل ها و مقررات مربوط به امور بازنشستگی و به روز نمودن آنها و ارائه پیشنهادات لازم به منظور اصلاح روش ها.

-پاسخگویی به بازنشستگان مراجعه کننده.

-تهیه و تنظیم لیست های مکانیزه حقوق ماهانه بازنشستگان بر اساس احکام ابلاغ شده.

-ارائه لیست های مکانیزه حقوق بازنشستگان به اداره حسابداری وجوه و تأمین اعتبار.

-اقدامات لازم جهت معرفی افراد بازنشسته جدید به بانک های تعیین شده جهت افتتاح حساب.

-اقدامات لازم برای انجام کلیه مکاتبات اداری با سایر دستگاه ها در خصوص بازنشستگان.

شرح وظایف

1-جمع آوری و نگهداری مناسب کلیه آیین نامه ها، دستورالعمل ها و مقررات مربوط به امور بازنشستگی و به روز نمودن آنها و ارائه پیشنهادات لازم به منظور اصلاح روش ها.

2-تهیه و ارائه لیست های مکانیزه مستمری بازنشستگان به اداره بررسی و نظارت مالی جهت کنترل.

3-تهیه و ارائه لیست های مکانیزه مستمری بازنشستگان به اداره حسابداری وجوه و تأمین اعتبار جهت پرداخت.

4-همکاری با واحد کارگزینی جهت تکمیل پرونده بازنشستگان جدید دانشگاه.

5-همکاری با کارشناس مسئول دفترداری در مورد مشخص نمودن میزان بدهی کارکنان بازنشسته به دانشگاه (وام)

6-به روز نمودن پرونده هر یک از بازنشستگان.

7-بایگانی یک نسخه از لیست های مکانیزه مستمری بازنشستگان.

8-تهیه گزارش سالیانه در خصوص ریز مبالغ پرداختی به بازنشستگان جهت ارائه به واحد بودجه.

9-اقدامات لازم جهت معرفی افراد بازنشسته جدید به بانک های تعیین شده جهت افتتاح حساب.

10-انجام سایر وظایف مرتبط محوله. 

 

 


 

 

 

کد پست:

عنوان پست: معاون مدیریت، کنترل و نظارت

واحد سازمانی: مدیریت امور مالی

شاغل این پست با توجه به جایگاه سازمانی وظایف زیر را با رعایت مقررات ذی ربط و تحت نظارت مستقیم مدیر امور مالی انجام می دهد.

شرح وظایف جاری و ادواری:

رئوس وظایف

-اتخاذ ترتیبات لازم جهت محاسبه قیمت تمام شده و تهیه بودجه و گزارشات مدیریت.

-همکاری لازم در مورد تهیه  و تنظیم بودجه دانشگاه و همچنین گزارش های حسابداری مورد لزوم مدیریت و سایر مراجع قانونی.

-نظارت بر عملیات مربوط به محاسبات بهای تمام شده خدمات.

-تحت کنترل داشتن قراردادهای منعقده دانشگاه از لحاظ انجام تعهدات و رعایت مفا د آن- نظارت بر گردش موجودی انبارها و همچنین ثبت اطلاعات موجودی کالا و اموال.

- نظارت بر گردش موجودی انبارها و همچنین ثبت اطلاعات موجودی کالا و اموال .

شرح وظایف

1-برنامه ریزی، سرپرستی و تنظیم کار کارکنان در بخش حسابداری مدیریت و ایجاد هماهنگی لازم با سایر واحدها.

2-بررسی و تایید کلیه فرمهایی که در بخش حسابداری مدیریت تکمیل و یا صادر می گردد.

3-نظارت و هماهنگی جهت شمارش فیزیکی موجودی انبارها و صورت برداری اموال.

4-نظارت بر انجام مطالعات و بررسی های لازم در خصوص کنترل هزینه ها و بررسی کارایی واحدها.

5- تهیه و تدوین دستورالعمل ها و رویه های مالی در خصوص محاسبه بهای تمام شده خدمات و درآمدها با هماهنگی مدیر امور مالی.

6-نظارت بر عملیات مربوط به محاسبات بهای تمام شده خدمات و هماهنگی با حسابداری مالی جهت صدور مناسب اسناد حسابداری مربوطه.

7-همکاری لازم در مورد تهیه و تنظیم بودجه دانشگاه و تفسیر بودجه و همچنین گزارشهای مدیریت و بررسی و تایید و تجزیه و تحلیل گزارشات مزبور.

8-نظارت بر کنترل پیش بینی بهای تمام شده خدمات و بطور کلی کنترل و بررسی منابع درآمدی از بعد بهای تمام شده و معقولیت درآمد حاصل از ارائه خدمات.

9- همکاری جهت تهیه صورتهای مالی با مدیریت امور مالی.

10-کنترل نهایی و تصویب تسهیم هزینه ها بر اساس دستورالعمل های مربوطه.

11- تحت کنترل داشتن قراردادهای منعقده از لحاظ انجام تعهدات و رعایت مفاد آن.

12-انجام سایر وظایف مرتبط محوله. 

 

 


 

 

 

کد پست:

عنوان پست: رییس اداره ن ظارت و پایش عملکرد مالی

واحد سازمانی: مدیریت امور مالی

شاغل این پست با توجه به جایگاه سازمانی وظایف زیر را با رعایت مقررات ذیربط و تحت نظارت مستقیم معاون مدیریت کنترل و نظارت انجام می دهد.

شرح وظایف جاری و ادواری:

رئوس وظایف

-انجام رسیدگی به اسناد و مدارکی که تعهد پرداخت ایجاد می نماید و یا منجر به پرداخت می شود طبق دستورالعمل مربوطه.

-گردآوری منابع لازم به منظور انجام رسیدگی وفق دستورالعمل مربوطه.

-تهیه گزارش های حسابداری مورد نیاز مدیریت و سایر مراجع قانونی.

-تماس با اشخاص، مؤسسات و شرکت های طرف حساب با دانشگاه و پاسخگویی و رفع مغایرات احتمالی حساب های فی مابین.

-پیگیری و کمک به رفع ایرادات و نقاط ضعف اعلام شده در پزارش های حسابرسان مستقل از عملکرد م الی دانشگاه به ویژه در خصوص مسائل مالی واحدهای تابعه.

شرح وظایف

1-گردآوری و بهنگام نمودن منابع اطلاعاتی معتبر از قبیل قراردادها، آیین نامه، مصوبات، دستورالعمل ها، مجوزها و احکام کارگزینی دانشگاه و بخشنامه ها و مصوبات سازمان ها و ادارات دولتی مربوطه جهت انجام رسیدگی.

2-کنترل نهایی مدارک و رسیدگی و حصول اطمینان از صحت اعمال کنترل های لازم طبق دستورالعمل رسیدگی.

3-تهیه «برگ رفع نقایص» در مواردی که در مدارک مورد رسیدگی نقایصی موجود باشد.

4-کنترل پرونده های سفارش مربوط به خریدهای خارجی.

5-تماس مستمر با رییس اداره حسابداری کالا، اموال و خدمات جهت اطمینان از صحت مدارک مربوط به رسید کالا و خروج کالا از انبار.

6-اتخاذ ترتیبات لازم جهت  تهیه کلیه خلاصه های مورد نیاز جهت انجام عملیات رسیدگی.

7-تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی و پیگیری موارد مغایرت.

8-اتخاد ترتیبات لازم به منظور تهیه صورت خلاصه مانده حساب های اشخاص و شرکت های طرف حساب با دانشگاه.

9-اتخاذ ترتیبات لازم به منظور رفع مغایرات موجود فی مابین حساب های دانشگاه با اشخاص و شرکت ها.

10-پاسخگویی به اشخاص، مؤسسات و شرکت ها در خصوص وضعیت حساب های آنها با دانشگاه.

11-تهیه گزارش در خصوص نتیجه پیگیری تطبیق حساب های دانشگاه با اشخاص و ارائه آن به مدیر امور مالی.

12-مشخص نمودن اموال و دارایی های دانشگاه مورد استفاده سایر موسسات و اشخاص و تهیه گزارش در این خصوص و ارائه آن به مدیر امور مالی.

13-پیگیری و دریافت اسناد و مدارک مورد رسیدگی از سایر واحدهای دانشگاه.

14-پیگیری و کمک در رفع ایرادات و نقاط ضعف اعلام شده در گزارش های حسابرسان مستقل از عملکرد مالی دانشگاه بویژه در خصوص مسائل مالی واحدهای تابعه.

15-همکاری لازم با رؤسای حسابداری واحدهای تابعه به منظور تهیه صورتهای مالی طبق دستورالعمل مربوطه و همچنین تنظیم گزارش مقایسه عملکرد با بودجه مصوب در واحدهای مذکور.

16-تجزیه و تحلیل اقلام صورت های مالی واحدهای تابعه و ارائه گزارشات آنها جهت مدیریت و سایر استفاده کنندگانی از اطلاعات مالی.

17-بررسی حساب های راکد، سنواتی و معوق واحدهای تابعه و ارائه پیشنهادات اصلاحی

18-نظارت بر انبارگردانی انبارهای واحدهای تابعه و بررسی و اظهارنظر در مورد گزارش های انبارگردانی.

19-بررسی پرونده تحویل و تحول رؤسای حسابداری واحدهای تابعه.

20-انجام نظارت مالی بر عملکرد مالی واحدهای تابعه از طریق رسیدگی به اسناد حسابداری آنها.

21-همکاری لازم در مورد تهیه و تنظیم بودجه واحدهای تابعه.

22-بررسی، محاسبه و اعلام وجوه مصرف نشده واحدهای تابعه9 و پیگیری وصول وجوه مذکور.

23-همکاری جهت تطبیق، تجمیع و بستن حساب های واحدهای تابع در پایان دوره مالی.

24-ارزیابی صلاحیت حرفه ای رؤسای حسابداری واحدهای تابعه.

25-همکاری جهت تهیه و تنظیم دستورالعمل ها و آیین نامه ها برای ثبت و ضبط فعالیت های جدید که به دانشگاه واگذار می شود.

26-انجام سایر وظایف مرتبط محوله. 

 

 


 

 

 

کد پست:

عنوان پست: کارشناس بررسی اسناد ومدارک مالی

واحد سازمانی: مدیریت امور مالی

شاغل این پست با توجه به جایگاه سازمانی وظایف زیر را با رعایت مقررات ذیربط و تحت نظارت مستقیم رییس اداره نظارت و پایش عملکرد انجام می دهد.

شرح وظایف جاری و ادواری:

رئوس وظایف

-انجام رسیدگی به اسناد و مدارکی که تعهد پرداخت ایجاد می نماید و یا منجر به پرداخت می شود طبق دستورالعمل مربوطه.

-گردآوری منابع لازم به منظور انجام رسیدگی.

-اتخاذ ترتیبات لازم به منظور تهیه صورت مغایرات بانکی و پیگیری به منظور رفع مغایرات.

-تماس با اشخاص و مؤسسات طرف حساب با دانشگاه و پاسخگویی و رفع مغایرات احتمالی فی مابین.

شرح وظایف

1-گردآوری و بهنگام نمودن منابع اطلاعاتی معتبر از قبیل قراردادها، آیین نامه ها، مصوبات، دستورالعمل ها، مجوزها و احکام کارگزینی دانشگاه و بخشنامه ها و مصوبات سازمان ها و ادارات دولتی مربوط جهت انجام امور رسیدگی.

2-کنترل نهایی مدارک و رسیدگی و حصول اطمینان از صحت اعمال کنترل های لازم طبق دستورالعمل مربوطه.

3-تهیه «برگ رفع نقایص» در مواردی که در مدارک مورد رسیدگی نقایصی موجود باشد.

4-تماس مستمر با رییس حسابداری کالا، اموال و خدمات جهت اطمینان از صحت مدارک مربوط به رسید کالا و خروج کالا از انبار.

5- پیگیری دریافت اسناد و مدارک مورد رسیدگی از سایر واحدهای دانشگاه.

6- اتخاد ترتیبات لازم جهت صدور کلیه اسناد حسابداری دانشگاه با توجه به مدارک و اعلامیه ها و صورت حساب های رسیده مربوط و همچنین طبقه بندی صحیح آنها و کنترل ممهور بودن آنها به مهر «رسیدگی شد».

7- انجام سایر وظایف مرتبط محوله. 

 

 


 

 

 

کد پست:

عنوان پست: کارشناس بررسی اسناد و نظارت بر عملکرد مالی واحدهای تابعه

واحد سازمانی: مدیریت امور مالی

شاغل این پست با توجه به جایگاه سازمانی وظایف زیر را با رعایت مقررات ذیربط و تحت نظارت مستقیم رییس اداره نظارت و پایش عملکرد انجام می دهد.

شرح وظایف جاری و ادواری:

رئوس وظایف

-انجام اقدامات و محاسبات لازم به منظور تعیین بهای تمام شده خدمات.

-انجام محاسبات لازم به منظور تعیین هزینه های قابل تخصیص به مراکز هزینه.

-همکاری با سایر ادارات مالی به منظور انجام محاسبات قیمت تمام شده و تنظیم گزارش های حسابداری قیمت تمام شده و اعتبارات اسنادی.

-پیگیری و شناخت مسائل و مقررات مربوط به واردات و مسائل ارزی.

-صدور سند حسابداری مربوط به بهای تمام شده، اعتبارات، کالای در راه و رسیده و همچنین ارائه گزارش های مورد نیاز در خصوص سفارشات خارجی. .

شرح وظایف

1-ارائه طریق جهت جمع آوری و استخراج اطلاعات لازم به منظور انجام محاسبات بهای تمام شده.

2-همکاری با واحد صدور سند به منظور صدور مناسب اسناد حسابداری بهای تمام شده.

3-جمع آوری اطلاعات بهای تمام شده و نگهداری آن تا پایان ماه جهت تهیه صورت خلاصه ماهیانه بهای تمام شده سفارشات.

4-انجام محاسبات نهایی قیمت تمام شده و  همچنین هزینه های قابل انعکاس در مراکز هزینه و پیگیری علل انحراف هزینه های واقعی و بودجه شده.

5- کنترل صحت محاسبات بهای تمام شده کار و سربار و پیش بینی نهایی بهای تمام شده خدمات و حصول اطمینان از صحت محاسبه مقایسه پیش بینی و واقعی بهای تمام شده هر خدمت.

6- نظارت و انجام تسهیم هزینه ها در تنظیم بودجه و واقعی پایان سال و کنترل محاسبات بهای تمام شده بودجه.

7- انجام عملیات مربوط به هزینه یابی و محاسبه قیمت تمام شده و بستن حساب اعتبارات اسنادی با توجه به شرایط هر سفارش.

8- تجزیه و تحلیل سفارشات خارجی و ارائه گزارش مقتضی به مقام مافوق.

9- کنترل برداشت های بانکی با مفاد قرارداد یا سفارشات و همچنین کنترل صورتحساب های ارزی ارسالی از بانک ها در این خصوص.

10-بررسی اسناد حمل کالا و صورت حساب های ارسالی از شرکت های طرف قرارداد و پیگیری های لازم در خصوص رفع هرگونه مغایرت احتمالی میان اقلام رسیده با سفارشات.

11-کنترل اقلام رسید شده هر سفارش با صورتحساب های فروشندگان خارجی و پیگیری های لازم در خصوص رفع هرگونه مغایرت احتمالی میان اقلام رسیده با سفارشات.

12- تحت کنترل داشتن سفارشات و ارائه گزارشات مقتضی به مقام مافوق جهت  جلوگیری از متروکه شدن سفارشات رسیده به گمرک.

13- انجام مکاتبات لازم با شرکتهای طرف قرارداد خارجی در صورت لزوم در چارچوب قوانین و مقررات دانشگاه.

14-جمع آوری، نگهداری و استفاده از کلیه دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوط به سفارشات و به روز نمودن آنها.

15-شناخت مسائل مربوط به امور گمرکی، بیمه، ترخیص، گشایش و مسائل ارزی.

16-انجام سایر وظایف مرتبط محوله. 

 

 


 

 

 

کد پست:

عنوان پست: کارشناس مالی اموال

واحد سازمانی: مدیریت امور مالی

شاغل این پست با توجه به جایگاه سازمانی وظایف زیر را با رعایت مقررات ذی ربط از جمله مفاد ماده 92 آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب دانشگاه و تحت نظارت مستقیم رییس اداره حسابداری مدیریت انجام می دهد.

شرح وظایف جاری و ادواری:

رئوس وظایف

-انجام عملیات حسابداری اموال.

-انجام محاسبات و اعمال کنترلهای لازم در خصوص قیمت گذاری اموال رسیده/اموال فرستاده و اموال امانی.

-پلاک کوبی دارایی های ثابت.

-کنترل و نظارت بر نگهداری کارت دارایی های ثابت در سطح دانشگاه و محاسبه استهلاک اموال.

-نظارت بر حفظ و حراست اموال دانشگاه و نحوه استفاده از آنها در سطح دانشگاه.

-تهیه و ارائه گزارشات مربوط به اموال دانشگاه طبق فرم های اموالی.

شرح وظایف

1-بررسی و نهایی نمودن صورت گردش اموال موجود در انبارها.

2-نظارت و کنترل برنامه ریزی شده در خصوص اموال تحویلی به واحدها و پرسنل و به روز کردن لیست اموال تحویلی در مقاطع مشخص.

3- انجام محاسبات و اعمال کنترلهای لازم در خصوص قیمت گذاری اموال رسیده/ اموال فرستاده و اموال امانی.

4-اتخاد ترتیبات لازم جهت تهیه گزارش سفارش خریدها و رسید انبارها در خصوص اموال و کنترل گزارش های مزبور.

5-همکاری لازم در خصوص شمارش فیزیکی موجودی انبارها.

6-اتخاذ ترتیبات لازم بمنظور صورتبرداری و پلاک کوبی دارایی های ثابت بر اساس «دستورالعمل مربوطه».

7-صدور اسناد حسابداری مربوط به اموال خریداری شده و هرگونه تغییرات بعدی آن.

8-ارائه طریق و انجام محاسبات مربوط به دارایی های ثابت فروخته شده، اسقاط و یا بلااستفاده.

9-پیگیری های مستمر در خصوص اموال امانی دانشگاه نزد دیگران و گزارش مستمر اقدامات انجام شده به مقام مافوق در این خصوص.

10-بررسی دارایی های ثابت جهت در نظرگرفتن «ذخیره کاهش ارزش دارائی» برای دارائی های صدمه دیده و غیرقابل استفاده در پایان سال مالی.

11-انجام محاسبات استهلاک دارایی های ثابت و پیگیری انتقال به موقع دارایی های در جریان تمیل به حساب های مربوطه.

11-بررسی صورتحساب های اموال رسیده/ فرستاده از واحدهای تابعه از نظر صحت ثبت و کنترل امضاءهای امین اموال و حصول اطمینان از رعایت کلیه موارد ها و آیین نامه های مصوب دانشگاه قانونی ودستورالعمل

12-پیگیری اخذ مجوز فروش و فروش دارائیهای ثابت مازاد بر نیاز و اسقاط.

13-انجام سایر وظایف مرتبط محوله . 

 

 


 

 

 

کد پست:

عنوان پست:متصدی امور دفتری

واحد سازمانی:مدیریت امور مالی

شاغل این پست با توجه به جایگاه سازمانی وظایف زیر را با رعایت مقررات ذیربط وتحت نظارت مستقیم مدیر امور مالی انجام می دهد.

شرح وظایف جاری وادواری:

رئوس وظایف:

-مراجعه به سازمانهای دولتی وغیر دولتی جهت انجام وظایف محوله.

-مراجعه به بانک های دانشگاه جهت انجام امور بانکی مورد نیاز.

-مرجعه به مأسسات وسازمانهای طرف قرارداد جهت پیگیری وصول مطالبات.

شرح وظایف:

1-دریافت برنامه ها ودستورات کار از مدیر امور مالی وانجام کار مطابق برنامه.

2-مراجعه به مؤسسات وسازمانهای طرف قرارداد جهت پیگیری وصول مطالبات.

3-مراجعه به بانکهای دانشگاه جهت انجام امور بانکی مورد نیاز.

4-مراجعه به سازمانهای دولتی وغیر دولتی جهت انجام وظایف محوله..

5-ارائه کلیه چک ها،اسناد ومدارک دریافت شده به مسئولین ذیربط.

6-اعمال دقت جهت نگهداری ومراقبت از اسناد ومدارک مالی دریافت شده .

7-تهیه وتنظیم گزارش از فعالیتهای انجام یافته وارائه آن به مسئول مافوق به صورت ادواری.

8-انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب مدیر امور مالی ومقامات مجاز از طرف ایشان با توجه به نوع فعالیت.

 

 

 


 

 

 

کد پست:

عنوان پست:رئیس اداره حسابداری منابع وتأمین اعتبار

واحد سازمانی:مدیریت امور مالی

شاغل این پست با توجه به جایگاه سازمانی وظایف زیر را با رعایت مقررات ذیربط وتحت نظارت مستقیم مدیر امور مالی انجام می دهد.

شرح وظایف جاری وادواری:

رئوس وظایف:

-برگزاری منابع لازم به منظور اظهار نظر در خصوص پیش بینی درآمدهای دانشگاه.

-تهیه بودجه نقدی دانشگاه .

-تنظیم وصدور درخواست وجه از خزانه .

-نظارت بر تأمین اعتبار کلیه درخواستهای هزینه ای وسرمایه ای که تعهد پرداخت می نماید ویا منجر به پرداخت می شود.

-نظارت بر کنترل مصرف اعتبارات واحدهای تابعه از محل برنامه های تفاهم شده با ستاد .

-نظارت بر پیگیری های لازم جهت وصول به موقع مطالبات دانشگاه وهمچنین هماهنگی با مراجع مربوطه.

-اقدامات لازم جهت جلوگیری از سوخت شدن درآمدها وگزارش مستمر نتیجه اقدامات به مافوق.

-نظارت بر نگهداری اوراق بهدار تحویلی به دانشگاه نظیر سفته-چک های تضمینی وضمانت نامه های بانکی .

شرح وظایف:

1-نظارت بر تأمین اعتبار کلیه درخواستهای هزینه ای وسرمایه ای که تعهد پرداخت می نماید ویا منجر به پرداخت می شود.

2-تأیید اسناد پرداخت با توجه به نظام مالی جدید دانشگاه .

3-نظارت بر  نگهداری مطلوب اطلاعات مربوط به اعتبارات ستاد وواحدهای تابعه .

4-گردآوری منابع لازم به منظور انجام اظهار نظر در خصوص تأمین اعتبار اقلام درخواستی .

5-پاسخ گوئی به مسئولین ذیربط در خصوص وضعیت اعتبارات مصوب ودریافتی.

6-همکاری با سایر واحدهای امور مالی در زمینه صدور اسناد حسابداری .

7-نظارت بر نگهداری مطلوب دسته چک های استفاده نشده ،ته سوش چک های صادره وچک های باطل شده تا زمان حسابرسی وتصویب صورت های مالی وحفظ وحراست از آن ها.

8-نظارت بر مهمور نمودن کلیه مدارک وضمائم مربوط به مهر»پرداخت شد.«.

9-پاسخ گوئی به مسئولین ذیربط در خصوص وضعیت نقدینگی .

10-تهیه پیش نویس مکاتبات لازم با مراجع ذی صلاح

11-تشخیص مطالبات مشکوک الوصول وپیشنهاد تخصیص ذخیره لازم در حساب ها.

12انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب معاون حسابداری مالی که با توجه به نوع وظایف

 

 


 

 

 

کد پست:

عنوان پست:بایگان اسناد ومدارک مالی

واحد سازمانی:مدیریت امور مالی

شاغل این پست با توجه به جایگاه سازمانی وظایف زیر را با رعایت مقررات ذیربط وتحت نظارت مستقیم مدیر امور مالی انجام می دهد.

شرح وظایف جاری وادواری:

رئوس وظایف:

- نگهداری مناسب اسناد ومدارک مالی .

- نگهداری دفاتر رسمی.

شرح وظایف:

1-حفظ ونگهداری اسناد مالی دانشگاه وآرشیو مناسب دستورالعمل ها وآئین نامه های مالی،گزارش های مالی وسایر اسناد ومدارک مالی.

2-انجام امور مربوط به بایگانی اسناد حسابداری صادره وقراردادن مناسب آنها به ترتیب شماره در زونکن های مزبور .

3-نگهداری دفاتر رسمی نانویس وتکمیل شده .

4-نگهداری مطلوب دفاتر روزنامه،کل ،معین وجزء معین وتفصیلی سالیانه(پس از بستن حسابها)که از سیستم مکانیزه اخذ شده است.

5-مهمور نمودن کلیه مدارک وضمائم اسناد حسابداری به مهر»ضمیمه سند حسابداری«

6-بایگانی مکاتبات مربوط به امور مالی در پرونده های مربوطه به ترتیب تاریخ .

7-تحویل وتحول اسناد،مدارک،پرونده ها وسایرمنابع موجود در آرشیو مالی.

8-صدور برگ تحویل سند در خصوص ارائه اسناد حسابداری واخذ امضاء از تحویل گیرنده سند حسابداری .

9-انتقل اسناد ومدارک وپرونده های غیر ضروری به بایگانی راکد.

10- پیگیری در خصوص استرداد اسناد ومدارک تحویلی از تحویل گیرندگان .

11-انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب معاون حسابداری الی که با توجه به نوع وظایف ،انجام آن توسط شخص دیگری امکان پذیر نباشد.

 

 


 

 

 

کدپست:

عنوان پست:کارشناس بررسی اسناد ومدارک مالی 

واحد سازمانی:مدیریت امور مالی

شاغل این پست با توجه به جایگاه سازمانی وظایف زیر را با رعایت مقررات ذیربط وتحت نظارت مستقیم مدیر امور مالی انجام می دهد.

شرح وظایف جاری وادواری:

رئوس وظایف:

 

-انجام رسیدگی به اسناد ومدارکی که تعهد پرداخت می نماید ویا منجر به پرداخت می شود طبق دستورالعمل مربوطه.

-گردآوری منابع لازم به منظور انجام رسیدگی .

-اتخاذ ترتیبات لازم به منظور تهیه صورت مغایرات بانکی وپیگیری به منظور رفع مغایرات .

-تماس با اشخاص ومؤسسات طرف حساب با دانشگاه وپاسخگویی ورفع مغایرات احتمالی فی مابین .

شرح وظایف:

1-گردآوری وبهنگام نمودن منابع اطلاعاتی معتبر از قبیل قراردادها،آئین نامه،مصوبات،دستورالعمل ها،مجوزها واحکام کارگزینی دانشگاه وبخشنامه ها ومصوبات سازمان ها وادارات دولتی مربوط جهت انجام امور رسیدگی .

 2-کنترل نهایی مدارک ورسیدگی وحصول اطمینان از صحت اعمال کنترل های لازم طبق دستورالعمل مربوطه .

3-تهیه برگ رفع نقایص در مواردی که در مدرک مورد رسیدگی نقایصی موجود باشد.

4-تماس مستمر با رئیس حسابداری کالا ،اموال وخدمات جهت اطمینان از صحت مدارک مربوط به رسید کالا وخروج کالا از انبار.

5-پیگیری دریافت اسناد ومدارک مورد رسیدگی از سایر واحدهای دانشگاه .

6-اتخاذ ترتیبات لازم جهت صدور کلیه اسناد حسابداری دانشگاه با توجه به مدارک واعلامیه ها وصورتحسابهای رسیده مربوط و همچنین طبقه بندی صحیح آنها وکنترل مهمئور بودن آنها به مهر »رسیدگی شد«.

7-انجام سایر وظایف مرتبط محوله .