سه شنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٨
رياست|فرم نظر سنجی|دانشکده ها|معاونت ها|تماس با دانشگاه|روابط عمومي|دفتر نهاد رهبری|English
منو اصلی
منو اصلی مراکز
مدیریت خدمات پشتیبانی

شرح وظايف مديريت خدمات پشتيباني دانشگاه  
. كسب دستور العملهاي لازم در زمينه خدمات پشتيباني از معاونت توسعه مديريت و منابع.
.
اجراي دستورالعملها در مورد مشخصات و حدود بهاي اقلام تداركاتي و ارائه راهنمائي لازم در مورد بودجه تداركاتي واحدهاي تابعه.
.
بررسي و تعيين سيستم انبارداري مناسب و نظارت بر استقرار آن .
 
نظارت بر امر نگاهداري و حفاظت كالا و امور تداركاتي واحدها.
.
نظارت بر كار متصديان و كاركنان و رانندگان و همچنين نظارت بر امور تعميرگاههاي تحت سرپرستي.
.
نظارت بر بررسي ميزان استهلاك و مصرف قطعات و لوازم يدكي ، سوخت و روغن و غيره.نظارت بر خريد تداركات و بررسي اسناد كارپردازان بمنظور تامين لوازم مورد نياز واحدها.
 
پيش بيني نيازهاي واحدها از نظر وسائل،تجهيزات و برآورد هزينه خريد و حمل آنها در قالب برنامه ها و دستورالعملهاي مربوطه.
.
كنترل و نظارت در تنظيم و نگهداري حسابها و دفاتر اجناس موجود در انبار.
 
نظارت بر حفظ و حراست ساختمانها،تاسيسات،تلفخانه و وسائل موجود آنها.
.
نظارت بر انجام امور مربوط به تعمير ،تنظيف ساختمانها ،وسائل اداري،تامين سوخت، روشنايي.
.
نظارت بر حسن اجراي وظايف دبيرخانه و بايگاني.
.
تهيه و تنظيم گزارشهاي لازم جهت مقامات مسئول.
.
شركت در جلسات اداري مربوطه.
.
تنظيم و تدوين شرايط و مفاد قراردادهاي امور خدماتي ،تجهيزاتي و ...
سياستگذاري براي سيستم ترابري دانشگاه و ساماندهي طرح استراتژيك اداره خدمات.
انجام كار كارشناسي معاملات عمده دانشگاه.
 
پالايش آناليز آمار اتومبيلهاي دانشگاه و هماهنگ نمودن با دارايي.
 
نظارت بر عملكرد رانندگان و سامان بخشي به ماموريتهاي برون شهري.
 
نظم بخشي به ماموريتهاي درون شهري و ارائه خدمات به سمينارها و همايشها.
پالايش نيروهاي خدماتي و معرفي به واحدهاي تابعه دانشگاه.
 
نظارت بر عملكرد شركتهاي خدماتي.
 
پيگيري امور رفاهي پرسنل خدماتي.
 
پيگيري امور جاري حوزه مديريت امور عمومي.
 
سياستگذاري و پيگيري خريد اتومبيل براي دانشگاه.
 
پيگيري پلاك گذاري اتومبيلهاي دانشگاه.
 
برنامه ريزي مزايده خودروها و پيگيري امور مربوطه.
پالايش اتومبيلهاي اسقاطي و برگزاري مزايده آنها .
 
نظارت برمصرف سوخت اتومبيلها.
 
تهيه و برنامه ريزي سوخت جايگزين در شرايط بحراني.
هماهنگي و همكاري باواحدهاي تابعه دانشگاه در خصوص اردوهاي فرهنگي تفريحي.
 
كنترل و نظارت بر ورود و خروج پرسنل حوزه مربوطه.
 
نظم بخشي و جمع آوري اضافه كار پرسنل و پيگيري امور مربوطه تا حصول نتيجه.
 
سامان بخشي و استقرار متقاضيان استفاده از مهمانسراها.
 
كنترل و نظارت برچك ليست شركتهاي خصوصي طرف قرارداد خدمات تكثير و ...
پيگيري كميسيون ماده 2 دارايي مربوط به دانشگاه )خريد و فروش و انتقال).
 
تشكيل تعاوني مسكن براي پرسنل ستاد و پيگيري امور مربوطه.
 
تهيه و توزيع غذاي پرسنل ستاد.
انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق.
انجام خدمات به سازمانهاي خارج از دانشگاه مثل استانداري-ستاد تبليغات ،نفوس و مسكن و كه با توجه به كمبود شديد راننده و اتومبيل با برنامه ريزي مدون و دقيق بدون وقفه خدمات رساني انجام مي شود نقل و انتقالات ملزومات سنگين واحدهاي تابعه و امور مربوط به حوزه ستاد توسط اين مجموعه برنامه ريزي انجام مي شود

واحدهاي تابعه مديريت خدمات پشتيباني:

واحد امور قراردادها

واحد تداركات

واحد نقليه

واحد تاسيسات

واحد انبار

واحد مهد كودك

واحد خدمات

واحد دبير خانه و ميز خدمت

شرح وظایف مسئول تاسیسات

1.      انجام امور فنی و مهندسی مربوط به نگهداری از ساختمانها و تاسیسات مرکزی از قبیل: آب ، برق ، تلفن، گاز ، فاضلاب، آساننسور، تهویه مطبوع، فن کوئل‌ و هوارسانها
2. تهیه طرح‌های نوسازی قطعات و وسایل مربوط به تاسیسات
3. نوسازی قطعات مربوط به تاسیسات
4. تهیه و تنظیم برنامه و برآورد هزینه مربوط به چگونگی توسعه و تعمیر تاسیسات مرکزی
5. انجام تحقیقات و بررسی‌های علمی و فنی در زمینه برق و تاسیسات
6. محاسبه و تهیه طرح و برآورد قیمت تمام شده تاسیسات و دستگاههای مرکزی فشار ضعیف یا شبکه ‌مرکزی تولید نیرو
7. سرپرستی و نظارت بر لوله‌کشی ساختمان‌ها و تعمیر وسایل تاسیساتی
8. رسیدگی و نظارت بر محاسبات و برآورد قیمت سانترالهای بزرگ و تاسیسات مرکزی

شرح وظايف مسئول كارپردازي

1- نظارت بر کليه امور مربوط به کارپردازي واحد و راهنمايي کارکنان تحت سرپرستي

2- همکاري در انعقاد قرارداد با برندگان مناقصه و استعلام

3- پيش بيني احتياجات واحد و اقدام به اخذ اعتبارات لازم و توزيع آن بين کارپردازان

4- بررسي اسناد مربوط به خريد و تائيد آنها

5- امضاء پيش نويسهاو مکاتبات مربوط به واحد تحت سرپرستي

6- شرکت در کميته هاي مختلف مربوط به کارپردازي

7- تهيه گزارشات لازم جهت مقام مافوق

8- تشريک مساعي با مقام مافوق در انجام وظايف محوله

9- انجام ساير امور محوله

شرح وظايف كارپردازان

كليه كارپردازها ملزم به رعايت نكات ذيل مي باشند:

1. كليه خريدهاالزام به داشتن درخواست خريدخوا ناودستورمقام مجاز مالي وپس ازتأمين اعتبارلازم اقدام به خريدنمايد.

2. درزمان خريدبه نوع كالاي خريداري شده دقت نماييد،طبق درخواست بيمارستان ومسئولين واحدونظريه كارشناس فني اقدام به خريدنمايد.

3. درهنگام خريدشخصاًحضوروبانازلترين بهاي ممكن خريداري وقبل ازخريداگرازمبلغ معادلات کوچک بالا برودحتماً سه فقره استعلام بهادرپاكتهاي دربسته از سه فروشنده معتبركه داراي كداقتصادي وياكدپستي ويانمايندگي انحصاري فروش كالاباشدتهيه ونسبت به بازگشايي آن درحضورمسئولين درفرم مخصوص صورتجلسه اقدام نمايد وپس ازتعيين وبررسي قيمتهااقدام به خريدنمايد.

4. درزمان خريدكالاحتماً به نوع جنس خريداري شده شامل ابعاد،ساختويامدل ومشخصات فني كامل جنس اعم ازرنگ،جنس،وزن،تعدادوساير...دقت نمايدتماماًدرفاكتورخريدقيدوجنس تحويل گرفته شده به انبارتحويل گرددودرصورت امكان شخصاًجنس خريداري شده راتحويل گرفته وحمل نمايد.

5. كارپردازموظف است درزمان خريدكالاواخذفاكتوربدون قلم خوردگي وقيدتاريخ ومشخصات كامل خريداروآدرس وكداقتصادي وكنترل جمع مبلغ ونوشتن اعدادبه حروف اقدام نمايد.

6. كارپردازموظف است دربدوخريدرعايت كليه نكات آئين نامه مالي ومعاملات دانشگاه رارعايت درصورت عدم آگاهي حتماًقبل ازخريدسوال واطلاعات لازم كسب سپس اقدام به خريدنمايد.

7. كارپردازبعدازخريدوتحويل جنس به انبارنسبت به پي گيري اسنادثبت دردفاترمربوطه وتنظيم خلاصه ورسيدگي وآماده نمودن جهت پرداخت شخصاًاقدام نمايد.

8. كارپردازبعدازدريافت درخواست خريدنسبت به دسته بندي خريدبه صورت فوري وغيرفوري به تشخيص مسئول تداركات اقدام نمايددرصورت هرگونه مشكليفوراًمراتب رابه مسئول مربوطه اطلاع تادرخصوص رفع مشكل وپي گيري لازم اقدام گردد.

9. كارپردازدربدوخريدوامضاءهرگونه سندحتماًازجزئيات سندمطلع وپس ازامضاءتمامي مسئوليت قانوني وشرعي به عهده وي ميباشد.

10. كارپردازموظف است كليه اسنادپرداخت شده وغيره راطبقه بندي نموده ودردفاترخودثبت ورسيدپرداخت نگهداري وزمان پرداخت مدارك مستندبانكي ويانقدي پرداخت داشته باشد.

11. كارپردازموظف است ازنظراخلاق اسلامي واداري ورعايت تمامي نكات ارباب رجوع وفروشنده وطلب كاران وسايررابنمايد.

12. كليه مواردموردنيازدرخريدهاي داخل شامل:درخواست خريد،فاكتورجديد،رسيدياحواله انبار،رسيدفرسوده انبار،درصورت نيارصورتجلسه خريدكالا،صورتجلسه نصب،گواهي انجام كارودرصورت نيازقراردادوسايرمواردموردنيازاسنادتهيه وپيوست نمايد.

14. انجام ساير امور محوله در چار چوب وظايف قانوني