پنج شنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٨
رياست|فرم نظر سنجی|دانشکده ها|معاونت ها|تماس با دانشگاه|روابط عمومي|دفتر نهاد رهبری|English
منو اصلی
منو اصلی مراکز
شرح وظایف

شرح وظايف مامايي

 ماما به شخصي اطلاق مي شود که تحصيلات مامايي را در حد کارشناسي و کارشناسي ارشد برابر مقررات در مراکز آموزش داخلي و خارجي به پايان رسانيده و موفق به اخذ پروانه رسمي مامايي از مقامات صلاحيت دار مربوطه شده باشد. او بايد قادر به نظارت مراقبت و توصيه به زنان در طي دوران حاملگي، زايمان و دوران بعد از زايمان، هدايت زايمانها به مسئوليت خود و مراقبت از نوزاد و شيرخوار و کودک زير شش سال باشد. اين مراقبت شامل پيشگيري، کشف حالات غير طبيعي در مادر و کودک فراهم ساختن کمکهاي پزشکي و اجراي اقدامات اورژانس در نبود کمک پزشکي ميباشد.او وظيفه مهمي در مشاوره و آموزش بهداشت نه تنها براي زنان بلکه براي خانواده وجامعه دارد. کار ماما بايد شامل آموزش دوران بارداري، آماده کردن والدين براي پذيرش وظايف پدري و مادري بوده و به تنظيم خانواده و مراقبتهاي کودک و بعضي از موارد بيماريهاي زنان گسترش يابد او ميتواند در بيمارستانها،  درمانگاهها، واحد هاي بهداشتي، منازل ( مشاور مامايي و زايمان در منزل) و هر شکل ديگري از ارائه خدمات مامايي کارکند.
با عنايت به تعريف فوق، ماما موظف است در حيطه شرح و وظايف ذيل در جايگاه خود انجام وظيفه نمايد.

تبصره: وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکي مجاز است بنا به نياز سيستم شبکه و واحدهاي تبعه زير نظر مديريت شبکه و متخصصين زنان و مامائي و کارشناسان مامائي پروانه دار از وجود کاردانهاي مامائي استفاده خدمتي مورد نياز را به عمل آورد

دفتر تعالی و حاکمیت بالینی در بیمارستان:

-      فرهنگ سازی و جلب حمایت ذینفعان (خدمت دهنده و خدمت گيرنده) در بیمارستان 

-      نياز سنجي آموزشي، برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي منظم و مستمر دست اندركاران اجراي برنامه استقرار حاكميت خدمات باليني

-      استقرار برنامه های حاکمیت بالینی در بیمارستان

-      نظارت و پايش مستمر و منظم بر نحوه  استقرار برنامه های حاکمیت بالینی در بیمارستان

-      ثبت و نگهداري مستندات اجراي برنامه

-      ارایه گزارشات مدون به ستاد حاکمیت بالینی دانشگاه

 

شرح وظايف اداره حاكميت باليني دانشگاه:

1-ايجاد كميته جامع اجرايي حاكميت باليني در سطح اجرايي دانشگاه و پيگيري برقراري جلسات منظم ماهيانه*

2-فعال نمودن شبكه ارتباطي اينترنتي بين ستاد، اداره حاكميت باليني و مراكز ارايه خدمات سلامت براي تسهيل و سرعت بخشيدن بهانتقال اطلاعات و به اشتراك گذاري آن ها و اطلاع رساني سريع و به روز كليه دست اندركاران اجراي برنامه در سطح دانشگاه.

3-نظارت بر اجراي برنامه هاي مصوب شده و ابلاغ شده از ستاد حاكميت باليني دانشگاه.

4-برنامه ريزي و انجام پايش و نظارت بر اجراي فعاليت هاي بهبود كيفيت و ارتقاي ايمني بيمار در كليه مراكز ارايه خدمات سلامت، ثبت مستندات، ارايه فيدبك به كليه مراكز. (انجام پايش به ميزان حداقل هر دو ماه يك بار از هر بيمارستان).

5-پيگيري و نظارت بر ثبت خطاهاي پزشكي در مراكز ارايه خدمات سلامت در نظام ثبت خطاهاي دانشگاه، بررسي خطاها، تحليل آن ها، ارايه فيدبك در خصوص اقدامات اصلاحي انجام شده به مراكز ارايه خدمات سلامت ، به اشتراك گذاري درس هاي گرفته شده در سطح دانشگاه، و اعلام درس هاي گرفته شده به اداره حاكميت باليني وزارت متبوع.

6-مشاركت مستمر و فعال در ثبت خطاها در نظام ثبت خطاهاي پزشكي وزارت متبوع.

7-شناسايي چالش ها و مشكلات موجود در مسير اجرا و پيشرفت برنامه، تحليل علل مربوط و ارايه راه حل و طرح نمودن آن در ستاد حاكميت باليني دانشگاه.

8-تدوين و آماده سازي بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آيين نامه هاي مورد لزوم و طرح آن در ستاد حاكميت باليني دانشگاه به منظور ابلاغ به مراكز ارايه خدمات سلامت تحت پوشش.

9-برگزاري جلسات هماهنگي با واحد حاكميت باليني (بهبود كيفيت) بيمارستان ها و ديگر مراكز ارايه خدمات سلامت (حداقل هر دو ماه يك بار) در خصوص بررسي پيشرفت برنامه هاي بهبود كيفيت و ارتقاي ايمني بيمار .

10-تدوين شاخص هاي عملكردي مورد نياز براي بيمارستان هاي تحت پوشش و مراكز ارايه خدمات سلامت در سطح دانشگاه در راستاي اهداف تعيين شده وزارت متبوع.

11- نظارت بر دست يابي مراكز ارايه خدمات سلامت به اهداف و شاخص هاي عملكردي تدوين شده از طرف دانشگاه  و ابلاغ شده از طرف وزارت متبوع ، ثبت روند اين شاخص ها و مقايسه آنان در مراكز مختلف با يكديگر.

12-تدوين برنامه عملياتي ساليانه دانشگاه و شاخص هاي عملكردي در مسير بهبود كيفيت و ارتقاي ايمني بيمار در راستاي نظام حاكميت باليني.

13-توانمند سازی کارشناسان برجسته و آماده سازی آنان برای آموزش به گروه هاي هدف تحت پوشش (تربيت TOT ) و برگزاری کارگاه‌ها و جلسات آموزشی براي گروه هاي هدف .

14-انتخاب و معرفي بيمارستان هاي برتر در سطح واحد هاي تابعه و معرفي ساليانه به وزارت متبوع جهت شركت در جشنواره ساليانه حاكميت باليني .

15-پيگيري مصوبات جلسات ستاد حاكميت باليني دانشگاه.

16-ارسال گزارشات فصلي (تا پانزدهم هر فصل) و گزارش ساليانه براساس فورمت كشوري به ستاد حاكميت باليني دانشگاه