مدیر داخلی:

محمد امین نیک بخت

تحصیلات:کارشناس پرستاری