نعیمه پورطاهری

 کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشت و درمانی