احمدرضا هوشمند

سمت: مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

شماره تماس: 44342417-034

پست الکترونیک: hooshmand@mubam.ac.ir