بم- بلوار شهید رجایی - سایت اداری- دانشگاه علوم پزشکی بم- اداره آمار و فناوری اطلاعات
034-44342417
it@mubam.ac.ir