اهداف

۱-ارتقاء سطح علمی و فرهنگی و مشارکت دانشجویان شاهد و ایثارگر در عرصه های علمی و فرهنگی

۲-ارائه خدمات شایسته و مناسب به عزیزان شاهد و ایثارگر

۳-ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت ایثارگری شهدا و ایثارگران

سرفصل فعالیتهای ستاد شاهد و ایثارگر

۱-امور آموزشی

۲-امور پژوهشی

۳-امور فرهنگی

۴-امور رفاهی
 

 

شرح وظایف ستاد شاهد و ایثارگر

۱-اجرای برنامه ها ، طرحها ،آیین نامه ها و دستور العملهای ارسالی توسط اداره کل امور دانشجویان شاهد ایثارگر وزارت مطبوع

۲-برگزاری طرح استاد مشاور در دانشگاه و پیگیری مصوبات جلسات آن

۳-انجام امور محوله از سوی ریاست محترم دانشگاه

۴-برگزاری مراسم توجیهی دانشجویان جدیدالورود و ....