حسین ذوالفقاری        کارشناس ستاد شاهد و ایثار گر

علی عنایت              کارشناس ستاد شاهد و ایثار گر

موسی کدوری            متصدی امور دفتری