اداره حراست

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

سید مجتبی اسحقی

مدیر حراست

44345022-034

محمد دهقان

دبیرخانه حراست

44340316-034

محمد قلی زاده

کارشناس مسئول حفاظت فیزیکی

44340316-034

وحید دریجانی

کارشناس حفاظت فیزیکی و نماینده حراست در پردیس دانشگاه

44340316-034

الهام دریجانی

کارشناس حفاظت پرسنلی

 

محمدحسین توحیدی

کارشناس حفاظت اسناد

 

فرشته خدادای

کارشناس حفاظت اسناد و مدارک

 

مجتبی جعفری

کارشناس امنیت اطلاعات

 

هادی تقی زادگان

مسئول حراست بیمارستان پاستور

 

عباس نیایش

مسئول حراست شبکه و مرکز بهداشت و درمان و بیمارستان نرماشیر

 

احمد علیزاده

مسئول حراست شبکه و مرکز بهداشت و درمان فهرج

 

هادی دریجانی

مسئول حراست شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان ریگان