اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

ایمیل سازمانی

علی قطبی نژاد

رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

034-44344990

 

مرتضی رحیمی

جانشین رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

034-44344990

 

حسن اماندادی

کارشناس مسئول پاسخگویی به شکایات

034-44344990

 

فاطمه پور بهزادی

کارشناس مسئول بازرسی

034-44344990

 

هادی تقی زادگان کارشناس اداره بازرسی 034-44344990  
فرشته خدادادی کارشناس اداره بازرسی 034-44344990