شرح وظایف:


1ـ هماهنگی و همکاری با بخش های مختلف ستادی و سازمانی و ارائه پیشنهادات لازم به معاونین و مدیران دانشگاه در جهت حمایت از برنامه های بهبود سلامت جسمی، روحی، روانی و اجتماعی زنان و کاهش مشکلات آنان.


2ـ هماهنگی و مشارکت در بررسی و جمع آوری اطلاعات و یافته های منطقه ای اعم از شهری، روستایی و عشایری و ارزیابی و تعیین نیازهای اولویت دار.


3ـ مشارکت در تعیین اولویت های تحقیقاتی، آموزشی و خدماتی سلامت زنان در سطح منطقه بر پایه نیازهای اولویت دار منطقه ای و سند توسعه استانی.


4ـ همکاری در برنامه ریزی و اجرای برنامه های مرتبط در تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی زنان بر پایه نیازها و اولویت های منطقه ای و هماهنگی و جلب کمک های برون بخشی در سطح منطقه.


5ـ عضویت و حضور فعال در کمیته های مختلف دانشگاهی به منظور مشارکت در تدوین طرح ها و برنامه های مربوط به سلامت زنان و خانواده.


6ـ تعـامل و همکاری در راستـای رفع مسائـل و مشکلات زنان بویژه زنان شاغل دانشگاه، زنان سرپرست خانوار، دانشجویان دختـر و ارائـه راهکارهای عملی جهت رفع مشکلات آنان با جلب مشارکت نهادهای دولتی و غیر دولتی به ویژه خیریه ها و نهادهای مردمی.


7ـ تصمیم سازی، تعامل و همکاری در اجرای برنامه های توانمندسازی زنان در زمینه های فرهنگی، علمی، مدیریتی و اجتماعی و گسترش خدمات مشاوره ای و توسعه مهارتها متناسب با نیازها و مشکلات سلامت زنان و خانواده در منطقه.


8 ـ ارتباط مستمر با کارگروه بانوان و خانواده استانداری و فرمانداری به منظور مشارکت در برنامه ریزی و سیاستگذاری منطقه ای و استانی.