واحد محل خدمت

مقطع تحصیلی

رشته شغلی

سابقه خدمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

مرکز بهداشت بم

کارشناسی

مامایی

26سال

معصومه افشاری پور

1

مرکز بهداشت بم

کارشناسی

مامایی

10سال

مرضیه قربانی

2

اموال

کارشناسی ارشد

مطالعات زنان

15سال

حکیمه دهقان قصری

3

معاونت تحقیقات

کارشناسی

مهندسی صنایع موادغذایی

14 سال

ثریا حسن زاده

4

ستاد حوادث

کارشناسی ارشد

حقوق

2سال

مهرنازحیدری

5

کلینیک الزهرا(س)

کارشناسی

کامپیوتر

6 سال

سعیده چهاردانگی

6

بهداشت خانواده

کارشناسی

مامایی

13سال

اعظم سلطانی

7

غذا و دارو

کارشناسی ارشد

صنایع غذایی

10 سال

رقیه برائی نژاد

8

معاونت درمان

کارشناسی

مامایی

25 سال

معصومه صدیقی

9

اداره پرستاری

کارشناسی

پرستاری

10سال

منصوره اسماعیل زاده

10

معاونت آموزشی

کارشناس ارشد

کارشناس امور آموزشی

8سال

خدیجه سبحانی

11

نیروی انسانی

لیسانس

کارشناس امور اداری

11سال

منصوره پوریوسف

12

معاونت بهداشت

کارشناسی

کارشناس سلامت خانواده

29سال

مریم مهرابی

13

معاونت توسعه

کارشناسی ارشد

حسابداری

14سال

آزاده ذوالفقاری

14

شبکه بهداشت ریگان

کاردانی

بهداشت خانواده

7سال

الهام رستم آبادی

15

معاونت دانشجویی

کارشناسی ارشد

مدیریت اجرایی

11سال

مینا جرجندی

16

بیمارستان پاستور

کارشناسی

رادیولوژی

17سال

صدیقه عرب

17

مرکز بهداشت پایکم

کارشناسی

مامایی

11سال

مرجان تمیکی

18

دانشکده پزشکی

کارشناسی ارشد

مدیریت خدمات بهداشت و درمان

12سال

سودابه چهاردانگی

19