مسئول رادیولوژی:سجاد مددی

 

تحصیلات:کارشناس رادیولوژی