مسئول آزمایشگاه :خانم فائزه مهنا

 

تحصلات:کارشناسی علوم آزمایشگاه