شرح وظایف

1-راه اندازی کامل و منطبق با استانداردهای درمانی بخش های بیمارستان

2-پیگیری برنامه های توسعه ای بیمارستان

3-ارتقای فرایند های درمانی به سمت استانداردهای ملی

4-نظارت و ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیت ها و عملیات کلیه واحد های تحت سرپرستی

5-نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان تحت سرپرستی

6-نظارت بر ارزشیابی عملکرد کارکنان بیمارستان به منظور بهبود کیفیت خدمات درمانی

7-توجه به ارتقای خدمات مراجعین تکریم ارباب رجوع و راهنمایی و آموزش مردم

8-رسیدگی به شکایت درخواست ها و پیشنهادات مردم

9-تشکیل کمیته های مختلف بیمارستان و ثبت و پیگیری صورتجاسه های مربوطه