مسئول مال: آقای حمید جان احمدی

تحصیلات :کارشناسی حسابداری