مسئول روابط عمومی :رضا عباسی نسب

تحصیلات:کارشناسی نرم افزار