کنترل ونظارت برامورآزمایشگاه های دولتی وخصوصی ازنظرعملکردورعایت اصول فنی وتخصصی
 
بازدید مستمر ازکلیه آزمایشگاه های طبی دولتی وخصوصی 
 
ارائه گزارشات بازدید ها وعملکردها به مسئول مافوق
 
تهیه آمار وگزارشات مربوط به آزمایشگاه ها جهت ارسال به وزارت متبوع 
 
شرکت درکمیسیونهاوکمیته های طرح تحول سلامت جهت ارائه خدمات بهتر 
 
شرکت درکارگاه های سالانه آموزشی ازطرف وزارت متبوع
 
صدور پروانه ها 
 
 نظارت وارزشیابی آزمایشگاه هها وتجهیز آنها 
 
واحد پاتولوژی
 
آزمایشگاه رفرانس
 
تایید گواهی انجام آزمایشات ازدواج
 
واحد آزمایشگاه حوزه معاونت بهداشتی 
 
طرح غربالگری نوزادان 
 
 کمیته برنامه ریزی امور آزمایشگاه ها