شرح وظایف واحد صدور پروانه ها
 
صدور پروانه کلیه مؤسسات پزشکی و پیراپزشکی ( موافقت اصولی، قرارداد تأسیس، پروانه بهره برداری، پروانه   مسئول فنی)
 
انجام کلیه مکاتبات با سازمان نظام پزشکی (درخواست پروانه مطب، دفاتر کار کارشناسان پروانه دار)
 
کارشناسی مدارک و ارسال مستندات مؤسسات تفویض نشده به وزارت بهداشت و درمان از طریق سامانه صدور       پروانه
 
انجام کلیه مکاتبات بیمه ای مربوط به مسئولین فنی و پزشکان عمومی شاغل در شبکه ها و مراکز تابعه
 
آموزش در زمینه درخواست های سامانه صدور پروانه به متقاضیان 
 
برگزاری کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه 
 
ثبت موسسات درمانی و مدارک مربوطه در سامانه کشوری صدور پروانه
 
انجام بازدیدهای نظارتی
 
بازدید از کلیه مراکز در حال افتتاح
 
صدور مجوز آگونیست مراکز درمان سوء مصرف مواد
 
 
 
شرح وظایف واحد اعتباربخشی
 
اعتباربخشی سالیانه مراکز درمانی دولتی و خصوصی
 
هماهنگی جهت اجرای ارزیابی جامع کشوری در بیمارستانهای تابعه
 
دریافت شیوه نامه ها و دستورالعمل های اعتباربخشی و ارسال به بیمارستانها
 
آموزش پرسنل مربوطه بیمارستانی به جهت ارتقاء اجرای استانداردها در مراکز آموزشی و درمانی دولتی و خصوصی
 
ارایه راهکار به بیمارستانها در زمینه ارتقاء اجرای استاندارها در مراکز درمانی دولتی و خصوصی
 
نظارت بر پیاده سازی و اجرای استانداردهای اعتباربخشی در بیمارستانهای تابعه
 
هماهنگی جهت اجرای بازدیدهای ادواری و مستمر 
 
نظارت بر اجرای استانداردهای دوستدار ایمنی در بیمارستان های تابعه
 
پیگیری وقایع ناخواسته و اجرای شیوه نامه ابلاغی وزارت متبوع
 
نظارت بر نحوه ریشه یابی علل وقایع ناخواسته در بیمارستان های تابعه
 
تحلیل وضعیت رخداد وقایع ناخواسته در مراکز تابعه
 
نظارت و تحلیل وضعیت خطاها و کنترل عفونت در بیمارستان ها