بررسی وضع موجود منطقه تحت پوشش از نظر تسهیلات و امکانات درمانی ، برآورد نیاز مراکز درمانی به نیروی انسانی درمانی 
 
برنامه ریزی ونظارت براجراء صحیح برنامه های دانشگاهی ووزارتی
 
برنامه ریزی وتوزیع نیروی انسانی تخصصی در مراکز درمانی تابعه 
 
بازدید از بخش های  مختلف بیمارستانی ونظارت برحسن اجرای امور درمانی 
 
برگزاری کارگاهها وجلسات ارتقاء مدیریت جهت مدیران بیمارستا نها
 
هماهنگی باسایر سازمانهای مرتبط با حوزه درمان
 
تدوین ونظارت برآموزشهای اصول مدیریت مراکز درمانی وهمچنین طرحهای ملی مصوب از طرف وزارت متبوع به مدیران درمانی مثل طرح سطح بندی خدمات درمانی
 
برنامه ریزی جهت راه اندازی مراکز درمانی جدید تابعه  دانشگاه