نام کارشناس: فرشته عباسزاده    کارشناس پرستاری    03444342924   f.abbaszadeh@chmail.ir
 
واحد محل خدمت: معاونت درمان واحد بیماریهای خاص
 
پست سازمانی: کارشناس امور پیوند و بیماریهاتی خاص