تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي به منظورآشنايي مردم با اصول سلامت رواني واعتياد با استفاده از وسايل ارتباط جمعي
 
تهيه وتنظيم استانداردهاي لازم جهت برنامه سلامت روان ونظارت بر اجراي آن
 
شركت در جلسات وكميسيونهاي مربوطه وارائه نظرات مشورتي وتخصصي
 
مستند سازي اقدامات انجام شده وتدوين گزارش عملكرد سالانه
 
تعيين اهداف ،چشم انداز،رسالت وبرنامه هاي عملياتي مرتبط با برنامه هاي سلامت روان واعتياد
 
نظارت برمراكزترك اعتياد در سطح شهرستان وهمكاري وهماهنگي لازم با تيم بازرسي معاونت درمان 
 
تشكيل كميته هاي درمان وباز پروري اعتياد وپيگيري واجراي مصوبات كميته در شهرستان
 
ايجاد هماهنگي وهمكاري بين بخشي با سازمانهاي مرتبط مانند بهزيستي،آموزش وپرورش و.. به منظور پيشبرد برنامه هاي پيشگيري ودرمان وبازپروري اعتياد
 
تدوين واجراي برنامه عملياتي درمان وبازپروري سوء مصرف مواد
 
تهيه وتنظيم بسته هاي آموزشي(كتاب،كتابچه، پمفلت آموزشي و...) جهت استفاده پرسنل دانشگاه
 
هماهنگي جهت اجراي بهينه برنامه هاي هفته مبارزه با مواد مخدر در سطح شهرستان
 
 تهيه وتكميل چك ليست نظارت بر مراكز درمان سوء مصرف مواد وواحدهاي درمان نگهدارنده با متادون در سطح شهرستان
 
تهيه گزارشات لازم وانجام ساير دستورات قانوني مقام مافوق
 
ارتباط مستمر با وزارت خانه از طريق تماس هاي تلفني ومكاتبات اداري
 
 شركت در جلسات وكارگاه هاي آموزشي دانشگاه
 
انجام خدمات مشاوره وروان درماني
 
ساير امور محوله