آدرس:
 
بم - میدان سرداران شهید - بلوار شهید رجایی - سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بم - دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع
 
شماره تلفن معاون : 44342422-034
 
شماره تلفن کارشناسان حوزه معاونت : 44345021-034