آدرس:
 
بم - میدان سرداران شهید - بلوار شهید رجایی - سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بم - مدیریت برنامه ریزی،بودجه و پایش عملکرد
 
شماره تلفن مدیر : 44344602-034
 
شماره تلفن کارشناسان حوزه مدیریت : 44344602-034