نظارت بر اجراي صحيح کليه مقررات، دستورالعمل ها و روش هاي مصوب مالي و معاملاتي. 
 
بررسي و تاييد نهايي پرداخت هاي دانشگاه با توجه به مجوزهاي مالي. 
 
نظارت بر وضعيت نقدينگي و مشارکت در تصميم گيري براي تأمين منابع مالي مورد نياز و چگونگي استفاده از منابع مالي.
 
ايجاد، حذف يا تغيير در حساب هاي مالي به منظور اجراي هر چه مطلوب تر حسابداري تعهدي در ستاد واحدهاي تابعه. 
 
برنامه ريزي به منظور انطباق نظام هاي مالي و هزينه يابي با اقدامات جاري .
 
شرکت در جلسات کميته بودجه و همکاري لازم با مديريت بودجه به منظور تهيه بودجه ساليانه دانشگاه.
 
برنامه ريزي و تصميم گيري مقتضي در خصوص مغايرت عملکرد با بودجه ستاد و واحدهاي تابعه. 
 
برنامه ريزي به جهت اجراي مصوبات هيأت امناء در خصوص مسائل مالي و نظارت بر اجراي آن. 
 
تهيه و تدوين بخش نامه هاي تخصصي مالي و نظارت بر اجراي آن پس از تاييد رئيس دانشگاه. 
 
تنظيم و تاييد نهايي صورت هاي مالي ستاد و واحدهاي تابعه به تفکيک و تجميعي و تلفيقي.
 
اعمال نظارت مالي بر ثبت، نگهداري و کنترل موجودي کالا و دارايي ها.
 
برنامه ريزي جهت بستن حساب ها در پايان سال مالي و تهيه گزارش هاي مالي مورد نياز جهت ارائه به مراجع ذيربط. 
 
نظارت عالي بر ثبت به موقع دفاتر رسمي و نظارت بر نگهداري اوراق و اسناد مرتبط با سرمايه گذاري ها، سهام، اسناد،...