مطالعه و بررسی سیستمها و فرآیند ها و ارائه راهکارها، روشها و ابزارهای مناسب به منظور افزایش سطح کیفی آنها با رویکردهای نوین.
 
تعیین استانداردها و شاخص های کیفی و کمی خدمات و تدوین سازوکارهای نظارت بر آنها در فضای رقابتی.
 
مشارکت در تدوین برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه.
 
ایجاد بسترهای مناسب استقرار سیستم مدیریت کیفیت خدمات در دانشگاه و واحدهای تابعه.
 
پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات به منظور تسهيل و تسريع امور جاري.
 
نظارت و پایش پیشرفت برنامه‌های عملیاتی و اجرایی در سطح معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه.
 
ارزیابی عملکرد دانشگاه در چارچوب برنامه‌ اصلاح نظام اداری و بر اساس شاخص های عمومی و اختصاصی ابلاغی  راهكارهاي مناسب به منظور افزایش بهره وری منابع انسانی، مالی و فیزیکی دانشگاه
 
مشارکت در طرحهای تحقیقاتی کاربردی در زمینه تحول و اصلاح نظام اداری در دانشگاه.
 
طراحی، استقرار و پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران دانشگاه.
 
تهیه، بازنگری و به روز رسانی ساختار تشکیلات مورد نیاز دانشگاه با استفاده از استانداردهای تشکیلاتی.
 
هماهنگی وهمکاری مستمر با مدیریت نیروی انسانی به منظور تامین کارکنان مورد نیاز دانشگاه.
 
انجام کلیه محاسبات و کنترل های لازم به منظور اجرای طرح طبقه بندی مشاغل.
 
تهيه و تدوين گزارش عملكرد دوره اي و ساليانه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه.