انجام اقدامات لازم نسبت به اجرای قوانين ، آئين نامه ها ، تصويب نامه ها و مصوبات
 
اجراي طرح جامع برنامه ريزي و توسعه نيروي انساني
 
اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و جلب رضايت مردم در نظام اداري كشور
 
ايجاد برنامه هاي بهره وري و استفاده بهينه از منابع انساني ، مالي ، اطلاعاتي و..
 
برنامه ریزی و  برآورد نياز هاي آموزشي كاركنان جهت توسعه مهارت هاي مشاغل بر اساس استاندارد ها
 
جذب وطرح و نگهداشت نیروی انسانی و انجام مراحل استخدامی از طریق برگزاری آزمون های عمومی و تخصصی
 
بررسي ، تهيه و پيشنهاد طرح تامين نيازمندي هاي استخدامي بر مبناي پيشنهادات واحد ها در چاچوب بودجه مصوب
 
بررسی و نظارت بر  ايجاد و بروز رساني بانك اطلاعات و آمار نيروي انساني.
 
برنا مه ریزی و اجرای  سیاستهای دولت  الکترونیک و هوشمند سازی اداری.
 
نظارت بر امور مربوط به ،بازنشستگی، نقل و انتقالات، تخلفات اداری، مرخصی ها، ماموریت ها و حضور و غیاب ؛بایگانی پرسنلی ؛ارزشیابی کارکنان