نام و نام خانوادگی:  معصومه برزنگ
 
سمت:  مدیر منابع انسانی
 
شماره تلفن: 4610-4434-034
 
پست الکترونیک: m.barzang@yahoo.com
 
نام و نام خانوادگی:  نسرین تاج آبادی
 
سمت: مسئول دفتر منابع انسانی
 
شماره تلفن: 4610-4434-034
 
پست الکترونیک: 
 
 
 
نام و نام خانوادگی: مهناز مداینی
 
سمت: کارشناس مسئول آموزش
 
شماره تلفن: 4979-4434-034
 
پست الکترونیک: 
 
نام و نام خانوادگی:  سارا اسدآبادی
 
سمت: رئیس اداره کارگزینی
 
شماره تلفن: 4979-4434-034
 
پست الکترونیک: sara.asadabadi@yahoo.com
 
خانم قلعه خانی
 
نام و نام خانوادگی:  سمیه قلعه خانی نژاد
 
سمت: کارشناس مسئول طرح و پیام آور
 
شماره تلفن: 4979-4434-034
 
پست الکترونیک: s.ghalekhani@gmail.com
 
 
 
نام و نام خانوادگی:  مهناز مداینی
 
سمت: کارشناس مسئول نقل و انتقالات
 
شماره تلفن: 4979-4434-034
 
پست الکترونیک: m.madayeni2019@gmail.com
 
 
 
نام و نام خانوادگی:  نجمه عباس زاده
 
سمت: مسئول دبیرخانه
 
شماره تلفن: 4979-4434-034
 
پست الکترونیک: 
 
 
 
نام و نام خانوادگی:  زهرا نادی زاده
 
سمت: کارشناس امور استخدام
 
شماره تلفن: 4979-4434-034
 
پست الکترونیک: Nadizadeh665@gmail.com
 
 
 
نام و نام خانوادگی:  نصرت زارع
 
سمت: کارگزین
 
شماره تلفن: 2907-4434-034
 
پست الکترونیک: 
 
خانم بنی اسدی
 
نام و نام خانوادگی:  زهرا بنی اسدی
 
سمت: مسئول دیده بانی اطلاعات
 
شماره تلفن: 4610-4434-034
 
پست الکترونیک: 
 
 
 
نام و نام خانوادگی:  ملیحه وفایی
 
سمت: کارشناس ارزیابی عملکرد کارکنان
 
شماره تلفن: 4979-4434-034
 
پست الکترونیک: mvafae@yahoo.com
 
 
 
نام و نام خانوادگی:  نیـّره قاسمی
 
سمت: کارشناس برنامه ریزی نیروی انسانی
 
شماره تلفن: 2907-4434-034
 
پست الکترونیک: Mubam.ensani@gmail.com
 
 
 
نام و نام خانوادگی:  سامیه صابری
 
سمت: کارگزین
 
شماره تلفن: 2907-4434-034
 
پست الکترونیک:
 
خانم هابیل زاده
 
نام و نام خانوادگی: نگین هابیل زاده
 
سمت: کارشناس آمار نیروی انسانی
 
شماره تلفن: 4979-4434-034
 
پست الکترونیک: Neginhabilzadeh@gmail.com
 
خانم عرب
 
نام و نام خانوادگی:  الهام عرب
 
سمت: کارشناس متصدی دبیرخانه
 
شماره تلفن: 4979-4434-034
 
پست الکترونیک: 
 
 
 
نام و نام خانوادگی:  بهناز رستم زاده
 
سمت: متصدی دبیرخانه
 
شماره تلفن: 4979-4434-034
 
پست الکترونیک
 
 
 
نام و نام خانوادگی: سمیه موحد
 
سمت: متصدی دبیرخانه
 
شماره تلفن: 4979-4434-034
 
پست الکترونیک: 
 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی:  دادعباس دریجانی
 
سمت: نامه رسان
 
شماره تلفن: 4979-4434-034
 
پست الکترونیک
 
 
 
نام و نام خانوادگی:  وحید سدرزادگان
 
سمت: نامه رسان
 
شماره تلفن: 4979-4434-034
 
پست الکترونیک
 
 
 
نام و نام خانوادگی: یاسر جلالی نسب
 
سمت: مسئول بایگانی پرسنلی
 
شماره تلفن: 4979-4434-034
 
پست الکترونیک
 
 
 
نام و نام خانوادگی:  رضا دهقان
 
سمت: بایگان
 
شماره تلفن: 4979-4434-034
 
پست الکترونیک