تصویب نامه شماره 24385/ت 56165 هـ مورخ 1398/03/01 در خصوص اعتبار فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته موضوع بند (1) تصویب نامه شماره 76294/ت 36095 هـ مورخ 1388/04/10 و فهرست پیوست آیین نامه فوق العاده بدی آب و هوا،محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت موضوع بندهای (ب)،(پ) و (ت) ماده (39) قانون استخدام کشوری موضوع تصویب نامه شماره 20272/ت 515 هـ مورخ 1374/01/14 برای برقراری فوق العاده بدی آب و هوا در طول برنامه ششم توسعه