رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان نرماشیر

 

علیرضا مقدمی

 

تحصیلات:پزشک عمومی