مسئول امور اداری و عمومی

آقای حسین پورباقری

تحصیلات:کارشناسی کامپیوتر