کارشناس حراست شبکه بهداشت و درمان :نادر صوفی آبادی

تحصیلات:کارشناسی مددکاری