واحد بهداشت حرفه ای :آقای مرتضی رود مشکی

 

تحصیلات :کارشناسی