مسئول واحد سلامت خانواده:خانم  وحیده فروتن

تحصیلات: کارشناسی