مسئول روابط عمومی:رضا عباسی نسب

تحصیلات :کارشناسی نرم افزار کامپیوتر