دانلود فایل : راهنمای کارآزمایی بالینی در ایران.pdf           حجم فایل 356 KB
   دانلود فایل : راهنمای اخلاق در پژوهش بر سلول های بنیادی سال 99.pdf           حجم فایل 3038 KB
   دانلود فایل : راهنماي اخلاقي پژوهشهاي ژنتيک پزشکی.pdf           حجم فایل 298 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل تشکیل و سطح بندی کمیته های اخلاق در پژوهش جدید.pdf           حجم فایل 2240 KB
   دانلود فایل : ضوابط داروهای مشابه بیولوژیک.pdf           حجم فایل 191 KB
   دانلود فایل : راهنماي اخلاقي پژوهش بر گروههاي آسيب پذير.pdf           حجم فایل 551 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل اخذ مصوبه کميته اخلاق در ارزيابي باليني.pdf           حجم فایل 375 KB
   دانلود فایل : راهنماي اخلاقی پژوهش بر روی عضو و بافت انسانی.pdf           حجم فایل 637 KB
   دانلود فایل : راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی .pdf           حجم فایل 133 KB
   دانلود فایل : راهنمای اخلاقی پژوهش بر گامت و رویان.pdf           حجم فایل 403 KB
   دانلود فایل : راهنمای مطالعات بالینی در ایران.pdf           حجم فایل 227 KB
   دانلود فایل : راهنمای کارآزمایی بالینی مطلوب در ایران.pdf           حجم فایل 356 KB
   دانلود فایل : راهنمای اختصاصی پژوهش های علوم پزشکی مرتبط با hiv.pdf           حجم فایل 793 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی .pdf           حجم فایل 171 KB
   دانلود فایل : راهنمای اخلاقی پژوهش بر حیوانات سال 99.pdf           حجم فایل 3911 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل ملی انتقال فرامرزی نمونه های زیست پزشکی.pdf           حجم فایل 807 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل تشکیل، سطح بندی و شرح وظایف کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی.pdf           حجم فایل 505 KB