تاریخچه تصدی


سرکار خانم دکتر صوفیا پورطاهری از تاریخ 1395/12/1 تا به اکنون در سمت معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی حضور دارند