آدرس معاونت غذا و دارو  دانشگاه علوم پزشکی بم:

میدان سرداران شهید بلوار شهید رجایی
شماره تلفن: 2906-4434-034
                   034-4434-2457